Hưng Yên: Quán triệt các văn bản về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Bảy, 03/12/2022, 06:27 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các quy định, kết luận, hướng dẫn, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống
tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Dự Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
 
    Hội nghị được tổ chức nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương; tiếp tục cụ thể hóa thực hiện Thông báo kết luận số 19-TB/TW ngày 5/8/2022 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra theo Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; Thông báo số 325-TB/TU ngày 24/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, việc xây dựng quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghị quyết của cấp ủy cấp mình. 
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Các đại biểu tham dự Hội nghị được tiếp thu các chuyên đề gồm: Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.
 
    Đồng thời, được tiếp thu nội dung các văn bản: Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông báo số 20-TB/TW, ngày 8/9/2022 kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu tham gia học tập, nghiên cứu các văn bản, quy định mới của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương, cơ quan, đơn vị bằng hình thức phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. 
 
    Gắn việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2025; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"…
 
    Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ phát sinh tiêu cực, xử lý dứt điểm những vấn đề bức xúc được dư luận xã hội quan tâm... 
                                                                             Hồng Sơn
.