Bắc Giang: Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Thứ Bảy, 17/12/2022, 10:55 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 70-KH/TU về lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.
 
    Kế hoạch được ban hành nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội…
 
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Giang ra mắt
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Giang ra mắt
    Theo Kế hoạch, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần nhận thức sâu sắc và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác này; khẳng định quyết tâm mạnh mẽ “không ngừng”, “không nghỉ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải kiên quyết, kiên trì, đấu tranh, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết công việc và gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trong tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải chú trọng cả phòng và chống với phương châm phòng ngừa là chính, tích cực phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời, xử lý dứt điểm, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt” trên địa bàn.
 
    Nội dung của Kế hoạch gồm: (1) Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (2) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (3) Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (4) Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi “tham nhũng vặt”, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện công vụ; (5) Đẩy mạnh công tác đấu tranh phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực và thu hồi tài sản tham nhũng; (6) phát huy vai trò của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, cơ quan báo chí và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...
                                                                              Thu Huyền
.