Quảng Ngãi: Phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Thứ Sáu, 16/12/2022, 07:19 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vừa tổ chức họp Phiên thứ 2 dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo để  đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian tới. 
 
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi về PCTN, TC phát biểu tại Phiên họp
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi về PCTN, TC phát biểu tại Phiên họp

 

    Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo đã triển khai Thông báo số 29-TB/TW ngày 21/11/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Công văn số 3155-CV/TW ngày 21/11/2022 của Ban Nội chính Trung ương và thông qua dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chỉ đạo, ngay sau khi được thành lập, Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương của Trung ương về thành lập Ban Chỉ đạo PCTN, TC cấp tỉnh và đi vào hoạt động với cơ cấu, thành phần phù hợp theo Quy định số 67 QĐ/TW ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư. Sau khi đi vào hoạt động, Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy đã khẩn trương triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Ban Chỉ đạo đã ban hành Quy chế làm việc, Quyết định phân công nhiệm vụ, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác; đã tổ chức được nhiều phiên họp, cuộc họp để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ PCTN, TC; rà soát, đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và tập trung chỉ đạo xử lý nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp ở địa phương. Việc Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy được thành lập và nhanh chóng triển khai hoạt động đã thể hiện quyết tâm cao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc đẩy mạnh đấu tranh PCTN,TC, thể hiện sự đồng lòng, nhất trí cao từ Trung ương đến địa phương, theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực; khẳng định chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh là phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp và đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng; các kết luận cuộc họp, phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
    Cũng tại Phiên họp đã thông qua các dự thảo, chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo; Quyết định ban hành quy định tiêu chí, quy trình lựa chọn, thông tin báo cáo các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo và thực hiện thông tin, báo cáo các vụ việc, vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tại Phiên họp, đại diện lãnh đạo Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã thông qua Thông báo của Trưởng Ban Chỉ đạo về danh mục vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo .  
 
    Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo biểu dương, đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, kịp thời tham mưu, đề xuất nội dung, xây dựng dự thảo trình Phiên họp và đề nghị trong thời gian tới tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; căn cứ nhiệm vụ được phân công, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo. Giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia góp ý của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy, hoàn chỉnh các dự thảo nêu trên; nghiên cứu xây dựng dự thảo Quy định kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội dung Thông báo kết luận này và kịp thời tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Phan Thành Long
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi)
.