Kiên Giang: Triển khai thực hiện 56 cuộc thanh tra hành chính

Thứ Hai, 25/07/2022, 07:19 [GMT+7]
    Từ đầu năm đến nay, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đối với ngành Thanh tra trên các mặt công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo và xây dựng lực lượng. Các cấp, các ngành đã xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đúng theo định hướng, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh.
 
    Đến nay, phần lớn các đơn vị đã tập trung triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch (đạt 52,35%) và các cuộc thanh tra đột xuất đối với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc; tích cực theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra của năm 2021 trở về trước; tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong những sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh.
 
Một cuộc họp của Thanh tra tỉnh Kiên Giang
Một cuộc họp của Thanh tra tỉnh Kiên Giang
    Toàn ngành Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã triển khai thực hiện 56 cuộc thanh tra hành chính; đã ban hành kết luận 27 cuộc đối với 62 đơn vị. Qua thanh tra, phát hiện một số vi phạm chủ yếu về quản lý thu, chi tài chính ngân sách. Số tiền sai phạm được phát hiện qua thanh tra là hơn 5,36 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 3,67 tỷ đồng; xử lý khác hơn 1,68 tỷ đồng; xử lý hành chính đối với 34 tập thể, 107 cá nhân…
 
    Các sở, ngành cũng đã triển khai thực hiện 45 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 701 tổ chức, cá nhân; đã kết thúc kết luận 31 cuộc, có 427 tổ chức, cá nhân vi phạm, đã ban hành 72 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 1,04 tỷ đồng…
 
    Thực hiện công tác thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, các cấp, các ngành đã triển khai, kết thúc 5/12 cuộc. Qua thanh tra, đã kiến nghị đơn vị chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cũng như trình tự, thủ tục thực hiện đoàn thanh tra tại cơ quan, đơn vị.
 
    Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022, tập trung vào những lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm, bức xúc, trong đó có cuộc thanh tra về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành hạn chế tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động bình thường trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
 
    Từ đầu năm đến nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp định kỳ và đối thoại được 5 kỳ với 25 người, tiếp đột xuất được 2 kỳ đối với 38 người (các hộ dân khiếu nại đông người ở huyện Hòn Đất); chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, giám đốc các sở, ngành đã tổ chức tiếp được 304 kỳ với 319 người (các kỳ còn lại có tổ chức tiếp nhưng không có công dân đăng ký). Ban Tiếp công dân và thanh tra các cấp, các ngành tiếp thường xuyên được 3.050 người; 23 lượt đoàn đông người với 937 lượt hộ dân.
 
    Toàn tỉnh cũng đã tiếp nhận và xử lý hơn 2.200 đơn, trong đó đơn đủ điều kiện xử lý là 1.646. Số đơn thuộc thẩm quyền là 185 đơn khiếu nại, tố cáo và 417 đơn kiến nghị, phản ánh; hơn 1.000 đơn không thuộc thẩm quyền…
                                                                                  Nguyễn Hiên
.