Điện Biên: Công tác thanh tra được thực hiện đúng quy định của pháp luật

Thứ Sáu, 22/07/2022, 07:04 [GMT+7]
    Trong giai đoạn 2020-2022, Thanh tra tỉnh Điện Biên thực hiện 24 cuộc thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt và đột xuất. Thanh tra tỉnh đã triển khai hoàn thành 12 cuộc của năm 2020 và 2021, đạt 100% kế hoạch; riêng năm 2022, trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện 7 cuộc, đạt 63,6% kế hoạch; đồng thời đã tiến hành 5 cuộc thanh tra đột xuất, thanh tra chuyên đề diện rộng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và của Thanh tra Chính phủ. 
 
    Việc xây dựng, ban hành và công bố Kết luận thanh tra đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật về thanh tra. Nội dung của kết luận thanh tra đã phản ánh được toàn bộ kết quả cuộc thanh tra, đánh giá được việc chấp hành chính sách, pháp luật của cơ quan, tổ chức và cá nhân được thanh tra. Đến nay đã ban hành 23 kết luận thanh tra. Qua công tác thanh tra đã phát hiện sai phạm chủ yếu thuộc lĩnh vực tài chính, đất đai, xây dựng với tổng số tiền 10.665,37 triệu đồng, 3.046,2 m2 đất, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Qua đó, đã kiến nghị thu hồi 9.597,63 triệu đồng, kiến nghị khác 1.067,74 triệu đồng, thu hồi điều chỉnh mục đích sử dụng đất đối với 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hủy bỏ 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiến nghị xử lý hành chính 26 tổ chức, 99 cá nhân. Thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 9.597,63 triệu đồng (đạt 100%).
 
Thanh tra tỉnh Điện Biên dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 ngành Thanh tra
Thanh tra tỉnh Điện Biên dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 ngành Thanh tra
    Từ năm 2020 đến 2022, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội theo nội dung chỉ đạo của Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã ban hành văn bản đề nghị các đơn vị có chức năng thanh tra chủ động rà soát, điều chỉnh các nhiệm vụ được giao và xây dựng phương án điều chỉnh kế hoạch thanh tra trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 
    Năm 2022, ngành Thanh tra tỉnh Điện Biên sẽ tập trung lực lượng phấn đấu thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo tiến độ các cuộc thanh tra đột xuất khi được giao. Theo đó, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thanh tra; việc đôn đốc thực hiện các kiến nghị xử lý sau thanh tra của các tổ chức thanh tra; xử lý các nội dung chồng chéo phát sinh trong hoạt động của các tổ chức thanh tra, đảm bảo hạn chế tối đa ảnh hưởng của hoạt động thanh tra đến việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của các đối tượng thanh tra, nhất là đối với doanh nghiệp.
                                                                                      Mạnh Hùng
.