Hướng dẫn sắp xếp cán bộ, công chức thôi giữ công tác quản lý, điều hành

Chủ Nhật, 17/07/2022, 06:43 [GMT+7]
    Hỏi: Xin cho biết việc sắp xếp cán bộ, công chức thôi giữ công tác quản lý, điều hành được quy định như thế nào?
 
    Trả lời: Về vấn đề này, Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn một số nội dung về chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm (Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, ngày 05/5/2022), theo đó, hướng dẫn một số nội dung tại Kết luận số 33-KL/TW, ngày 01/4/2022 của Ban Bí thư về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm. Cụ thể như sau:
 
    Việc chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm ở các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị kể từ ngày 01/4/2022 áp dụng đối với các đối tượng là: Cán bộ, công chức đang giữ chức vụ hàm ở các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị (không bao gồm chức vụ hàm ngoại giao). Cán bộ, công chức đang giữ chức vụ trưởng hoặc tương đương thuộc đối tượng được bảo lưu chế độ, chính sách theo Kết luận số 33-KL/TW.
 
Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 65-QĐ/TW của Bộ Chính trị Về luân chuyển cán bộ (Ảnh minh họa)
Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 65-QĐ/TW của Bộ Chính trị Về luân chuyển cán bộ (Ảnh minh họa)
    Đối với cán bộ, công chức đang giữ chức vụ trưởng hoặc tương đương do sắp xếp tổ chức, bộ máy không tiếp tục bố trí giữ chức vụ trưởng hoặc tương đương hoặc có nguyện vọng thôi công tác quản lý, điều hành thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức xem xét như sau: Trường hợp còn thời gian công tác dưới 05 năm (60 tháng) tính từ thời điểm sắp xếp tổ chức, bộ máy hoặc từ thời điểm cấp có thẩm quyền nhận được đơn của cán bộ, công chức đề nghị thôi lãnh đạo, quản lý thì xem xét, bố trí công tác phù hợp và được bảo lưu chế độ, chính sách hiện hưởng đến khi nghỉ hưu. Trường hợp còn thời gian công tác trên 05 năm (60 tháng) tính từ thời điểm sắp xếp tổ chức, bộ máy hoặc từ thời điểm cấp có thẩm quyền nhận được đơn của cán bộ, công chức đề nghị thôi lãnh đạo, quản lý thì xem xét, bố trí công tác phù hợp và được bảo lưu chế độ, chính sách hiện hưởng cho đến khi hết thời hạn giữ chức vụ (5 năm từ ngày được bổ nhiệm hoặc thời hạn ghi trong quyết định bổ nhiệm). Sau thời gian bảo lưu, cơ quan quản lý cán bộ, công chức căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, kết quả công tác, phẩm chất, năng lực để xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
Phương Anh
.