Bắc Giang: Ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Thứ Hai, 20/12/2021, 06:59 [GMT+7]
    Ngày 05/12/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 44-KH/TU về lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022.
 
    Theo đó, Kế hoạch yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tăng cường nhận thức và sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác này. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải chú trọng cả phòng và chống với phương châm chủ động phòng ngừa, tích cực phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời, xử lý dứt điểm, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.
 
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Bắc Giang
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Bắc Giang
    Kế hoạch tập trung vào 6 nhóm nội dung chính, gồm: (1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (2) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (3) Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý trên các lĩnh vực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (4) Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi “tham nhũng vặt”, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện công vụ. (5) Đẩy mạnh công tác đấu tranh phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực và thu hồi tài sản tham nhũng. (6) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; phát huy vai trò của HĐND các cấp, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ngành cấp tỉnh căn cứ nội dung Kế hoạch để chỉ đạo xây dựng kế hoạch lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở đơn vị, địa phương năm 2022 bảo đảm thiết thực, hiệu quả. 
                                                                                                P.V
.