Quảng Nam: Ban hành Kế hoạch Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn năm 2022

Chủ Nhật, 19/12/2021, 06:59 [GMT+7]
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2022.
 
    Kế hoạch nhằm tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý; cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng; thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, phát hiện và xử lý tham nhũng nhằm góp phần xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
    Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập; giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật, bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, đề ra các biện pháp, giải pháp và thời gian thực hiện cụ thể, thời gian hoàn thành xây dựng kế hoạch trong tháng 12/2021. Triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 tại đơn vị, địa phương kịp thời, đúng theo kế hoạch đã ban hành. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng, ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022 của đơn vị hoàn thành trong tháng 01/2022.
 
    Xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
 
    Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN. Gắn công tác PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
    Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 17/7/2014 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PCTN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Kế hoạch số 13-KH/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
 
    Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; rà soát, bổ sung hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; quán triệt, triển khai đến công chức, viên chức để thực hiện nghiêm Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của công chức, viên chức Nhà nước.
 
    Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
                                                                                                   P.V
.