Hà Tĩnh: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giai đoạn 2021-2025

Thứ Ba, 28/09/2021, 05:40 [GMT+7]
    Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Chương trình -09 CTr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, giai đoạn 2021 - 2025”. Với mục tiệu nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh trong thời gian tới; tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đổi mới, nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động của các cơ quan chức năng về phòng, chống tham nhũng, nhất là tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan Nội chính tại điểm cầu Hà Tĩnh
Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan Nội chính tại điểm cầu Hà Tĩnh
    Chương trình số 09 CTr/TU yêu cầu tập trung vào 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: (1). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí,tiêu cực. (2) Tăng cường vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị. (3) xây dựng, hoàn thiện đồng bộ các quy định theo thẩm quyền về quản lý kinh tế - xã hội, phòng chống tham nhũng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. (4) đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; tăng cường kiểm soát quyền lực và tài sản thu nhập; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. (5) Đề cao vai trò, trách nhiệm của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong thực hiện và tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở địa phương. (6) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ, với nguyên tắc “Tích cực, khẩn trương; làm rõ đến đâu xử lý đến đó; không phân biệt người có hành vi tham nhũng, lãng phí là ai; đã có dấu hiệu phạm tội thì phải khởi tố điều tra và kết luận, có tội phải truy tố, xét xử”. (7) Nâng cao hiệu quả phối hợp của các cơ quan nội chính, các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. (8) Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thường xuyên kiểm tra, rà soát, điều chỉnh bổ sung các cơ chế chính sách, định mức kinh tế - kỹ thuật; đơn giá, dự toán phù hợp với điều kiện thực tế đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. (9) Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, các cơ quan truyền thông, báo chí và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền các cấp phải lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các nội dung Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh hằng năm; tăng cường việc đưa nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vào chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra hằng năm để tổ chức thực hiện; không tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách, trừ các công trình quan trọng quốc gia, công trình dự án nhóm A, công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương; thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư, chỉ quyết định chủ trương đầu tư những dự án có hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công của địa phương. 
 
    Các dự án có phát hiện sai phạm trong các giai đoạn dự án đầu tư phải thực hiện xử phạt hành chính; có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, lãng phí được phát hiện trong các giai đoạn thực hiện, quyết toán dự án phải được chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời, đúng quy định. Các dự án kéo dài nhiều năm, hiệu quả đầu tư thấp phải được kiểm tra, rà soát để có hướng xử lý; có biện pháp hoàn trả tạm ứng đối với các khoản tạm ứng quá hạn, kéo dài nhiều năm, đơn vị quản lý đã giải thể; tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, tập trung xử lý dứt điểm các tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành…
 
    Với các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Chương trình số 09 -CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc; kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, từ đó bịt kín những “khoảng trống, kẽ hở” để không muốn, không thể, không dám và không cần tham nhũng; góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ mới.
Phan Hằng  
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh)
.