Ninh Thuận: Phát động Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"

Thứ Tư, 22/09/2021, 15:33 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành văn bản về việc triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” gửi các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.
 
    Theo đó, nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” kèm theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ và để Cuộc thi được triển khai có hiệu quả, đáp ứng các mục tiêu, chất lượng và thời gian đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh tổ chức tuyên truyền Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị mình theo nội dung kế hoạch, thể lệ cuộc thi do Thanh tra Chính phủ ban hành. 
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
    Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động và nhân dân trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thúc đẩy sự quan tâm, phối hợp các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tạo sức lan toả, hình thành ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Do vậy, đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện, tham gia cuộc thi đạt kết quả. Đồng thời, việc triển khai cuộc thi này gắn với trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của các cơ quan thanh tra Nhà nước; là kết quả xem xét, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng và phong trào thi đua của các cơ quan thanh tra.
 
    Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị (nhất là bộ phận làm công tác thanh tra) nghiên cứu, tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi (ít nhất mỗi đơn vị 01 bài dự thi) theo hướng dẫn tại khoản 2 mục II Thể lệ số 02/TL-BTC ngày 20/8/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi.
 
    Bộ câu hỏi đề thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” theo Cổng Thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ; giao cơ quan thanh tra và bộ phận liên quan làm đầu mối tập hợp, gửi bài dự thi của cơ quan, đơn vị mình về Thanh tra tỉnh trước ngày 05/10/2021 để tổng hợp, gửi về Thanh tra Chính phủ đúng thời gian quy định.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền cuộc thi đến với người dân để tham gia. Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện tốt các nội dung nêu trên. Tập hợp các bài dự thi của các cơ quan, đơn vị gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi của Thanh tra Chính phủ đúng thời gian quy định.
                                                                                  Mạnh Hùng
.