Thanh Hóa: Hưởng ứng Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"

Thứ Sáu, 17/09/2021, 16:12 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản đến các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, người lao động hưởng ứng tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” do Thanh tra Chính phủ tổ chức.
 
    Theo đó, cuộc thi là tìm hiểu các kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, những hiểu biết về sự phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng qua các thời kỳ. 
 
    Bài dự thi trả lời 25 câu hỏi trắc nghiệm và trả lời 1 câu hỏi tự luận. Phần câu hỏi tự luận yêu cầu các thí sinh viết ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu và trình bày không quá 8 trang A4. Theo quy định của Ban Tổ chức, bài dự thi phải được viết tiếng việt hoặc đánh máy (font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14); bài sao chụp là không hợp lệ (các bài viết tay sẽ được tính điểm ưu tiên trong quá trình chấm điểm).
 
    Bài thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” phải gửi trước ngày 10/10/2021. Các cơ qụan, đơn vị, địa phương và cá nhân nộp bài tham dự cuộc thi về Thanh tra tỉnh để tổng hợp gửi Ban Tổ chức cuộc thi theo đúng thời gian quy định.
                                                                                         Quỳnh Hoa
.