Hải Dương: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng tháng 8/2021

Thứ Hai, 27/09/2021, 15:21 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 31- KH/TU, ngày 17/8/2021 thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kế hoạch số 24 -KH/TU về tiếp tục thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU "Nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với các cơ quan nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2021-2025”; quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
 
Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp do Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức (tháng 7/2021)
Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp do Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức (tháng 7/2021)
    Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện tiếp tục đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý để phòng, chống tham nhũng, nhất là các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, như: Quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; quản lý đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản; đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện chính sách xã hội ...
 
    Các cấp, các ngành trong tỉnh cơ bản thực hiện tốt quy định về công khai, minh bạch trong công tác cán bộ và trong hoạt động của tổ chức, cơ quan, đơn vị; các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý chi tiêu công; thực hiện nghiêm Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 03/QĐ- BNV của Bộ Nội vụ ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; chú trọng công tác cải cách hành chính, sử dụng hiệu quả hòm thư công vụ; áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành.
 
    Đẩy mạnh thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" ở các cấp và hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Phát huy vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và của nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Ngành thanh tra thực hiện 28 cuộc thanh tra hành chính và 48 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; kết thúc thanh tra, kiểm tra 24 cuộc. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót của đơn vị, kiến nghị thu hồi là 1,56 đồng, kiến nghị giảm trừ quyết toán hơn 3,24 tỷ đồng và xử phạt hành chính số tiền là 598 triệu đồng.
 
    Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 257 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận, xử lý 456 đơn, thư. Trong đó đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh là 245 đơn; đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng các cấp, các ngành là 60 đơn; đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết và đơn trùng lặp là 151 đơn. Cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong tỉnh đã thụ lý giải quyết 48 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; đã kết luận 08 đơn thuộc thẩm quyền.
 
    Các cơ quan tố tụng của tỉnh tiếp tục giải quyết 04 vụ việc, vụ án về tham nhũng: gồm: Vụ “Giả mạo trong công tác, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại xã Liên Hồng, thành phố Hải Dương; Vụ “Giả mạo chứng từ kế toán để rút tiền ngân sách” xảy ra tại Trường tiểu học xã Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương; Vụ ‘Giả mạo trong công tác, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Trung tâm y tế huyện Ninh Giang và vụ “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại UBND xã cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng.
Cù Tất Dũng
.