Bình Định: Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 20/09/2021, 06:48 [GMT+7]
    Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/7/2021, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bình Định tiếp tục được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thường xuyên, kiên quyết.
 
    Theo đó, nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ được chỉ đạo thực hiện đồng bộ, bài bản, có hiệu quả hơn so với trước. Tình hình tiêu cực, tham nhũng trên một số lĩnh vực từng bước được kiềm chế. Công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, tự kiểm tra nội bộ đã tập trung trọng tâm vào các ngành, lĩnh vực, địa bàn có nguy cơ phát sinh tham nhũng. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng được tiến hành khẩn trương, đúng tiến độ, đúng pháp luật. Hiệu quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng có chuyển biến tích cực.
 
Hội nghị Tỉnh ủy Bình Định
Hội nghị Tỉnh ủy Bình Định
    Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua còn một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc cần chấn chỉnh, khắc phục đó là: Công tác phổ biến, tuyên tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng chưa được quan tâm, chú trọng. Một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa tập trung chỉ đạo thường xuyên, kiên quyết, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng hằng năm. Công tác giám sát, tự kiểm tra nội bộ của một số cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế...
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, có hiệu quả các hoạt động trọng tâm thực hiện Đề án 861/TTg trong năm 2021. Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Đề án 861/TTg trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ.
 
    Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy trong các trường THPT trên địa bàn tỉnh trong năm học 2021 - 2022. Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về phòng, chống tham nhũng theo quy định.
 
    Chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức thực hiện thường xuyên, kiên quyết, bảo đảm có hiệu quả các nhiệm vụ, biện pháp phòng ngừa tham nhũng, trọng tâm là biện pháp phòng ngừa đã được quy định cụ thể trong Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Gắn việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng với việc quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
    Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, giám sát, kiểm tra để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; đẩy mạnh giám sát, kiểm tra, thanh tra, giải quyết tố cáo, điều tra phát hiện, xử lý các vụ việc, người có hành vi tham nhũng.
                                                                                                     P.V
.