Lai Châu: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 18/08/2021, 07:35 [GMT+7]
    Thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, Tỉnh ủy Lai Châu đã tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 10-KL/TW tới cán bộ chủ chốt của tỉnh. Chỉ đạo các cấp, các ngành nghiêm túc phố biến, quán triệt Kết luận số 10-KL/TW bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp như: Tổ chức hội nghị trực tuyến; hội nghị tập huấn; biên soạn, phát hành tài liệu, duy trì chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng; đưa chuyên đề phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy cho học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện, qua đó định hướng lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý, giải quyết, tạo sự đồng thuận trong xã hội.
 
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Lai Châu
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Lai Châu
    Ban hành Kế hoạch số 96-KH/TƯ ngày 11/5/2017 thực hiện Kết luận số 10-KL/TW; Chỉ thị số 05-CT/TU; Kế hoạch số 141-KH/TU ngày 04/4/2018 bổ sung kế hoạch số 20-KH/TƯ ngày 28/01/2016 về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; ban hành 08 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và 09 văn bản về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, kê khai tài sản thu nhập, công tác để thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. 
 
    Ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, cho ý kiến vào kế hoạch thanh tra hằng năm; gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với kiểm tra, giám sát người đúng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn kỷ luật đảng với kỷ luật hành chính. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra vụ việc, phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, nhất là việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.
 
    Chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng, ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phù họp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh ban hành 08 văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
                                                                                         Hồng Hà
.