Đắk Nông: Thực hiện quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 17/08/2021, 07:15 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác quán triệt, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 679/KH-UBND ngày 24/11/2020 về thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2021" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Kết quả: Các cấp, các ngành đã tổ chức được 32 lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng với sự tham gia của 3.048 lượt người, cấp phát 2000 tờ rơi liên quan đến lĩnh vực phòng, chống tham nhũng. 
 
Đắk Nông giải quyết hồ sơ hành chính được giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến nhằm phòng ngừa tham nhũng
Đắk Nông giải quyết hồ sơ hành chính được giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến nhằm phòng ngừa tham nhũng
    Các cấp ủy đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, chính quyền các cấp chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. 
 
    Các cơ quan, các huyện ủy, thành ủy đã chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống tham nhũng của ngành, địa phương đạt nhiều kết quả tích cực; 08/8 huyện ủy, thành ủy đã ban hành chương trình phòng, chống tham nhũng năm 2021;  công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của 08 huyện, thành phố; tiếp tục quan tâm thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức (09 đơn vị thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 130 cán bộ công chức viên chức); chủ động rà soát, đối chiếu các quy định mới về chế độ, định mức, tiêu chuẩn để sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý, sử dụng tài sản công cho phù hợp; tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. 
 
    Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước triển khai thực hiện nghiêm túc việc minh bạch tài sản, thu nhập năm 2020 theo quy định của pháp luật; 46/46 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước đã phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập với số lượng 4.933 người; 46/46 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước đã bàn giao các bản kê khai tài sản thu nhập về Thanh tra tỉnh với số lượng 4.896 bản; đồng thời đã bàn giao đầy đủ cho Thanh tra Chính phủ các bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra Chính phủ.
 
    Thực hiện Kế hoạch thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng đã được UBND tỉnh phê duyệt từ đầu năm, trong 06 tháng đầu năm 2021, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã triển khai 09 cuộc thanh tra tại 09 cơ quan, đơn vị, ban hành kết luận thanh tra 05 cuộc; kết thúc thanh tra tại các đơn vị 01 cuộc; đang triển khai thực hiện thanh tra 03 cuộc.
 
    Qua thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã phát hiện các sai phạm trong việc chấp hành chế độ, định mức, tiêu chuẩn quy định với số tiền 342,098 triệu đồng, đã kiến nghị thu hồi 210,687 triệu đồng; giảm trừ quyết toán 33,206 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác 98,205 triệu đồng; yêu cầu các cơ quan, đơn vị có sai phạm chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế.
                                                                                 Thăng Quyết
.