Nam Định: Thành lập Tổ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Thứ Tư, 18/08/2021, 06:54 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định thành lập Tổ Công tác đánh giá và tự chấm điểm công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của tỉnh.
 
    Tổ Công tác có thành viên gồm đại diện Sở Tư pháp; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Y tế; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông; Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Nam Định; Công an tỉnh; Viện KSND tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
    Tổ Công tác có nhiệm vụ: Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành; các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị khu vực ngoài Nhà nước thực hiện việc thu thập thông tin, tài liệu, lập hồ sơ và rà soát đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của đơn vị theo quy định. Tổ chức thẩm định báo cáo, tài liệu, hồ sơ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của các sở, ngành; các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị khu vực ngoài Nhà nước; xây dựng Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của tỉnh Nam Định. Tham mưu UBND tỉnh giải trình các nội dung báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của tỉnh Nam Định theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan (nếu có).
                                                                                            P.V
.