Quảng Bình: Tăng cường giám sát và phản biện xã hội nhằm phòng ngừa tham nhũng, lãng phí

Thứ Năm, 12/08/2021, 07:30 [GMT+7]
    Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Chương trình hành động số 02/CTr-MTTQ-UB, ngày 22/7/2021 về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thức XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
    Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có 6 nhiệm vụ trọng tâm, đó là các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; trong đó, có nhiệm vụ phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; phát huy tính tích cực chính trị -  xã hội, trí tuệ, quyền và trách nhiệm của Nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí…
 
Hội nghị tập huấn công tác giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2021 tại điểm cầu Quảng Bình
Hội nghị tập huấn công tác giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2021 tại điểm cầu Quảng Bình
    Trên cơ sở quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Hiến pháp và pháp luật quy định, Mặt trận thực hiện tốt vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền Nhân dân; chú trọng giám sát công tác cải cách hành chính của chính quyền các cấp nhằm đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả góp phần nâng cao các chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Trong đó, chỉ số PAPI được xem là chỉ số có nhiều giải pháp về phòng ngừa tham nhũng như là trách nhiệm giải trình với người dân; thủ tục hành chính công; kiểm soát tham nhũng; cung ứng dịch vụ công; đo lường trải nghiệm của người dân với việc thực thi chính sách, pháp luật, quy định của các cấp chính quyền địa phương về công khai, minh bạch. 
 
    Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; thực hiện Thông tri hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ.
 
    Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021; thực hiện đầy đủ trách nhiệm giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định tại các nghị quyết của Trung ương Đảng, văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhằm củng cố lòng tin, sự gắn bó của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.
 
    Định kỳ tổ chức gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với Nhân dân để trao đổi, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của Nhân dân từ đó kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, góp phần giải quyết dứt điểm những bức xúc, khiếu kiện kéo dài; tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo góp phần giải quyết dứt điểm những bức xúc, khiếu kiện kéo dài.
 
    Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia vào công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
                                          Võ Việt Hùng
 (Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)
.