Chủ động, sáng tạo vận động nhân dân thực hiện, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thứ Hai, 16/08/2021, 20:53 [GMT+7]
    Nhiệm vụ hàng đầu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là chủ động, tích cực xây dựng và nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp hành động; phát huy tính sáng tạo của mỗi tổ chức để tập hợp các thành viên, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.
 
    Một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng hàng đầu được tập trung thảo luận tại Hội nghị trực tuyến với 64 điểm cầu trong cả nước, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tổ chức ngày 16/8. Tại Hội nghị, sau khi nghe các đại biểu tham luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.
 
    Đây là lần đầu tiên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức một Hội nghị thống nhất, phối hợp hành động giữa các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với quy mô toàn quốc, có hơn 2.000 đại biểu tham dự. Sau khi nghe báo cáo kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, hội nghị tập trung thảo luận nêu giải pháp, cách thức tổ chức thực hiện nghị quyết phù hợp với tính chất của các tổ chức thành viên theo phương châm bám sát nghị quyết, chủ động, sáng tạo, nắm vững tình hình, ứng phó tốt với những diễn biến khó lường, nhất là dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu... Trong quá trình tổ chức thực hiện không chỉ phát huy, tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân mà phải luôn nắm chắc, lắng nghe ý kiến của nhân dân, thấu hiểu cuộc sống của nhân dân và giải quyết tốt những vấn đề đang đặt ra trong cuộc sống hằng ngày của người dân.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
    Tại Hội nghị, nhiều đại biểu phát biểu nhấn mạnh, để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, cần tăng cường hơn nữa vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình tổ chức thực hiện. Đổi mới, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát huy mọi nguồn lực trong nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy mạnh mẽ vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên làm nòng cốt; động viên các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia cùng cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết hiệu quả những việc mới, việc khó...
 
    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Đại hội XIII của Đảng đã xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển tổng quát của đất nước ta không chỉ cho những năm trước mắt mà cho cả một giai đoạn tương đối dài đến năm 2045 - Kỷ niệm 100 năm thành lập Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phấn đấu đến năm 2025: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
 
    Để thực hiện được phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu cơ bản, quan trọng đó, không có cách nào khác là chúng ta phải phát huy được sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.
 
    Tổng Bí thư nhấn mạnh, tiếp theo thành công của Đại hội, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc hết sức cần thiết và hệ trọng; phải được thực hiện một cách rất nghiêm túc, quyết liệt, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Ở đây, vai trò, vị trí, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là vô cùng quan trọng.
 
    Theo Tổng Bí thư, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, với vai trò là tổ chức đại diện của nhân dân, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta, cần làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị, có trách nhiệm vẻ vang trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị của đất nước trong giai đoạn mới. Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ phải là ba chân kiềng vững chắc của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ta, Tổ quốc ta.
 
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục đúc kết kinh nghiệm, đào sâu nghiên cứu, đề ra các giải pháp mới đối với một số yêu cầu, nhiệm vụ cơ bản sau: Một là, tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hai là, phát huy sức mạnh sáng tạo to lớn của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Ba là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần phát huy mạnh hơn nữa vai trò tiên phong trong việc bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh. Bốn là, về công tác xây dựng nội bộ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, kiện toàn, đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Năm là, tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của các cơ quan nhà nước, các tổ chức có liên quan với hoạt động của Mặt trận.
 
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ; thiết thực, hiệu quả cao, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và Chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn, vô địch để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng cường thịnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc; đất nước ta ngày càng phát triển, phồn vinh,…
 
    Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ, hội nghị không chỉ để triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng mà còn là một biểu tượng sinh động thể hiện tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc “triệu trái tim, một ý chí”, muôn người như một, biến quyết tâm thành hành động cụ thể, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng; trước mắt là hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng lòng, chung sức, quyết tâm đẩy lùi và chiến thắng đại dịch Covid-19.
Bắc Văn
(Báo Nhân Dân)
.