Bình Định: Ban hành kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Thứ Bảy, 07/08/2021, 06:40 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định vừa ban hành kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.
 
    Theo đó, phạm vi đánh giá là công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng; kết quả thu hồi tài sản tham nhũng của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
    Trên cơ sở kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh trong những năm qua, tiếp tục triển khai thực hiện việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020 theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ nhằm đánh giá đúng, khách quan và khuyến khích những nỗ lực, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh) và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp trong việc thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020 phải bảo đảm chính xác, khách quan, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục tiêu, yêu cầu, nội dung, phạm vi, phương pháp và tiến độ theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Thanh tra Chính phủ; giữa Thanh tra tỉnh với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
    Trên cơ sở báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của ngành và địa phương, thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo rà soát, bổ sung đầy đủ số liệu, nội dung, tiêu chí theo đề cương hướng dẫn kèm theo kế hoạch này, gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 10/8/2021. Thời điểm chốt số liệu báo cáo từ ngày 16/12/2019 đến 15/12/2020.
                                                                                          Mạnh Hùng
.