Nghệ An: Kết quả 5 năm thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước

Thứ Năm, 12/08/2021, 06:40 [GMT+7]
    Trong 5 năm (2016-2021) Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt trong hoạt động công vụ nhằm phòng chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức nói chung và trong các cơ quan hành chính nhà nước nói riêng.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghiêm túc các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, lãng phí;  ban hành nhiều văn bản như: Chỉ thị số 22- CT/TU ngày 09/9/2014 “Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng”; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 29/6/2017 về “Tăng cường vai trò nêu gương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên”; Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 03/1/2017 về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành TW Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ... UBND tỉnh cũng đã ban hành các Kế hoạch, Chương trình, Đề án thực hiện công tác PCTN, từ đó góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ sở pháp lý trong việc ngặn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức.
 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác PCTN tại điểm cầu Nghệ An
Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác PCTN tại điểm cầu Nghệ An
    Để phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí có hiệu quả, ngoài  việc ban hành và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản, UBND tỉnh đã thực hiện công khai quyết định giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước cho tất cả các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh hàng năm trên trang thông tin điện tử đồng thời công khai bộ thủ tục hành chính của tỉnh, của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, cập nhật các chủ trương, chính sách của tỉnh trên cổng thông tin điện tử của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện các quy định về công khai, minh bạch, xây dựng, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ về các hoạt động của cơ quan, đơn vị mình, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đầu tư xây dựng, mua sắm công, tài chính ngân sách nhà nước, quản lý sử dụng đất... Đến nay 100% cơ quan, đơn vị đã ban hành, sửa đổi các quy định về chế độ định mức, tiêu chuẩn về chi tiêu tài chính và sử dụng tài sản công.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành một số văn bản đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 03/12/2013 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đến nay đã có 50 cơ quan đơn vị ban hành được Quy chế văn hóa công sở. Trong 5 năm, UBND tỉnh đã tiến hành được 69 cuộc kiểm tra liên ngành việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính tại 219 đơn vị. Qua kiểm tra đã xử lý kiểm điểm 22 công chức do vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghị định số 158/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ, từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 1.966 lượt cán bộ, công chức, viên chức chuyển đổi vị trí công tác. 
 
    Cùng với việc chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng, hàng năm các cơ quan đơn vị đều thực hiện kê khai, công khai tài sản thu nhập theo quy định, tăng cường công tác cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán, thực hiện nghiêm túc Nghị định 107/NĐ-CP ngày 22/6/2006 của Chính phủ, trong giai đoạn 2016-2021, toàn tỉnh đã xử lý trách nhiệm 09 người đứng đầu tại 03 cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Bên cạnh đó cũng đã xử lý trách nhiệm 14 người đứng đầu tại 08 cơ quan, đơn vị khi để xảy ra các sai phạm trong quản lý tài chính, đất đai.
 
    Qua công tác thanh tra đã phát hiện và chuyển 12 vụ việc sai phạm qua Cơ quan Cảnh sát điều tra; trong đó có 03 vụ việc đã được khởi tố điều tra, truy tố và xét xử về tội danh tham nhũng với tổng số tiền thiệt hại do tham nhũng là 23,3 tỷ đồng. Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã chuyển Cơ quan điều tra 07 vụ việc; trong đó có 01 vụ việc đã được Cơ quan điều tra khởi tố, truy tố và xét xử tội danh tham nhũng. Qua công tác điều tra, đã khởi tố 51 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan hành chính nhà nước về tội danh tham nhũng.
 
    Có thể nói, với sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền, việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, ngừa, đấu tranh, xử lý đã nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức trong thực hiện công vụ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đội ngũ cán bộ, đảng viên công chức, viên chức nói chung, trong các cơ quan hành chính nói riêng, góp phần ổn định an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.
Lê Thị Thủy
(
Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An)
.