Quảng Bình: Tăng cường chỉ đạo công tác cải cách hành chính nhằm phòng ngừa tham nhũng

Thứ Hai, 09/08/2021, 05:20 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Quyết định số 2246/QĐ-UBND, ngày 19/7/2021 về việc thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình nhằm thực hiện công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch, đề án, dự án của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và của tỉnh…
 
    Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội và phòng ngừa tham nhũng nên Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; ngày 15/7/2021, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 để thực hiện công tác CCHC cho giai đoạn tiếp theo.
 
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình làm việc với Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình (tháng 8/2021)
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình làm việc với Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình (tháng 8/2021)
    Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thông qua việc tiếp tục đẩy mạnh CCHC và đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 ban hành Chương trình hành động. Đây là một trong bốn Chương trình hành động đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, thông qua nhằm đẩy mạnh CCHC và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, giai đoạn 2021-2025. 
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình là để triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, địa phương và cụ thể là Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 22/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 03-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua nhằm đẩy mạnh CCHC và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, giai đoạn 2021-2025.
 
    Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Quảng Bình gồm 21 thành viên do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; 02 Phó Trưởng ban là đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ; 18 thành viên Ban chỉ đạo CCHC tỉnh là thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và theo quy chế tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo. Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh và có trách nhiệm tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế và phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; quyết định thành lập Tổ giúp việc và đảm bảo các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh…
 
    Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện CCHC theo chương trình, kế hoạch, đề án, dự án của Chính phủ, các bộ ngành trung ương và của tỉnh. Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp để đẩy mạnh công tác CCHC của tỉnh; cho ý kiến về chương trình, kế hoạch CCHC dài hạn, hàng năm của tỉnh. Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp giữa địa phương với các bộ, ngành ở Trung ương trong việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC; đôn đốc kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch của tỉnh hoặc Chính phủ giao; chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình trong công tác CCHC và thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.
   Võ Việt Hùng 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)
.