Tuyên Quang: Lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác phòng, chống tiêu cực

Thứ Sáu, 25/06/2021, 12:58 [GMT+7]
    Trong những năm qua, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 18/8/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). 
 
    Kịp thời, phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Trọng tâm là: Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 19-KH/BCĐTW ngày 10/5/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
 
Hội nghị lần thứ 10 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang
Hội nghị lần thứ 10 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang
    Gắn với việc triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định 101-QĐ/TW ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.
 
    Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 09 văn bản; 03 quy định để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; 06 Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các cơ quan tố tụng trong tỉnh, các huyện ủy, thành ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp. Thực hiện Thông báo số 1058-TB/TU ngày 23/6/2015 của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (Quy chế số 04-QCPHCT/BNCTU-TTr ngày 10/8/2015). 
 
    Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Tỉnh ủy đã ban hành 07 kế hoạch, 07 công văn lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã kịp thời phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chương trình, kế hoạch đã đề ra. 
 
    Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị đã ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các nội dung trong Kết luận số 10-KL/TW, Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện. 
                                                                                         Nguyễn Sự
.