Nam Định: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Sáu, 25/06/2021, 11:23 [GMT+7]
    Trong tháng 5/2021, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng theo quy định; thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo các ban cán sự đảng, đảng đoàn, huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; báo cáo Chuyên đề “Thực trạng công tác phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”.
 
Công an tỉnh Nam Định bắt giữ đối tượng Bùi Thị Khương, nguyên Trưởng ban kiểm soát Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”
Công an tỉnh Nam Định bắt giữ đối tượng Bùi Thị Khương, nguyên Trưởng ban kiểm soát Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”
    UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành triển khai Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012; đánh giá thực trạng công tác phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức; ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND, ngày 19/5/2021 về việc thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả đối với các biểu hiện, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; chỉ đạo triển khai tích hợp một số dịch vụ  công của ngành Tư pháp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; thực hiện công khai thu chi tài chính, sử dụng ngân sách, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, mua sắm công theo đúng quy định bằng các hình thức công khai tại các cuộc họp cơ quan, gửi các phòng, ban qua phần mềm quản lý và đăng tải trên trang thông tin điểm tử.
 
    Các huyện ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, đoàn thể trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể nhằm chấn chỉnh, phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Cụ thể: Huyện Hải Hậu thực hiện công khai số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, đường dây nóng và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân; công khai kết quả xử lý tại Trụ sở tiếp công dân của huyện và các xã, thị trấn. Thành phố Nam Định tiến hành kiểm tra công vụ và cải cách hành chính tại các phòng, ban, đơn vị. Các huyện Vụ Bản, Mỹ Lộc, Giao Thủy đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để xử lý công việc; hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp khi giải quyết công việc; tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tiếp nhận ý kiến của người dân và doanh nghiệp về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời…
 
    Toàn tỉnh đã tiến hành 64 cuộc thanh tra hành chính, thanh, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm và xử lý về kinh tế với số tiền hơn 1 tỷ 319 triệu đồng, đã thu hồi về ngân sách hơn 832 triệu đồng. Các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp 103 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận và xử lý 115 đơn thư; tập trung xem xét, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng sau khi rà soát và các vụ việc  phát sinh mới thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, địa phương theo đúng trình tự, thủ tục quy định; nghiên cứu tham mưu, phân loại, xử lý đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.
 
    Trong tháng, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án tham nhũng. Các cơ quan bảo vệ pháp luật đã tập trung pháp hiện, khởi tố, điều tra, truy tố xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh; trong đó, đang trong giai đoạn điều tra, truy tố 04 vụ án, gồm: (1) Vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy. (2) Vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Cổ Lễ. (3) Vụ án “ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã  Giao Tiến, huyện Giao Thủy. (4) Vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh huyện Nam Trực. Tòa án nhân dân tỉnh chuẩn bị xét xử vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Hải Anh, huyện Hải Hậu.
Cù Tất Dũng
.