Lạng Sơn: Một số kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và cải cách hành chính

Thứ Ba, 27/10/2020, 05:38 [GMT+7]
    Trong 9 tháng năm 2020, ngành Thanh tra tỉnh Lạng Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả các kiến nghị, yêu cầu tại Kết luận Thanh tra số 2318/KL-TTCP, ngày 23/12/2019 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và quản lý đất đai, giai đoạn 2010-2017.
 
    Đã triển khai thực hiện và kết thúc 197/299 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm với tổng số tiền là 9 tỷ 593 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 9 tỷ 45,8 triệu đồng, đã thu hồi được 5 tỷ 806,7 triệu đồng; yêu cầu trả lại các cá nhân 238,6 triệu đồng; xử phạt hành chính trong các lĩnh vực đối với 1.022 cá nhân, tổ chức vi phạm với số tiền xử phạt đã nộp ngân sách là 1 tỷ 958,3 triệu đồng; công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.
 
Thanh tra tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Thanh tra tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
    Triển khai và kết thúc 10/12 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Qua thanh tra, đã chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đã kiến nghị thu hồi 3 tỷ 299,6 triệu đồng; đã thu hồi số tiền 1 tỷ 327 triệu đồng, trả lại các cá nhân 447,5 triệu đồng.

    Cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 2.182 lượt công dân; tiếp nhận 243 đơn khiếu nại, tố cáo; trong đó, có 105 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, đã giải quyết 84 đơn; thực hiện rà soát, đối thoại 08/09 vụ việc phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.
 
    Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tập trung đẩy mạnh; hoàn thành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14, ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số quản trị hành chính công (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh.
 
    Triển khai xây dựng các tiêu chí áp dụng cho việc đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm đối với UBND cấp huyện, thành phố; hiện có 129/1.303 thủ tục hành chính cấp tỉnh tại Trung tâm phục vụ hành chính công thực hiện “4 tại chỗ”, đạt 9/9%; tiếp tục triển khai Đề án “Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019-2015”; đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
 
    Trong những tháng cuối năm 2020, tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020, hạn chế tối đa tình trạng chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết đơn thư, không để khiếu kiện vượt cấp, nhất là các vụ việc kéo dài, tồn đọng; tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và thực hiện cơ chế “4 tại chỗ” trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công đạt tỷ lệ 20% và triển khai thí điểm Bưu điện tỉnh tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính…
Tuệ Minh
.