Trà Vinh: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Năm, 22/10/2020, 15:16 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến nay, Tỉnh ủy Trà Vinh đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị, niêm yết công khai thủ tục hành chính, nội quy, quy chế làm việc...; công khai dân chủ những việc cán bộ, công chức, viên chức được biết, được bàn, được giám sát theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
 
    Chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ định mức, tiêu chuẩn, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí được giao; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với tình hình thực tế và tiết kiệm kinh phí tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức. Trong kỳ báo cáo, các cơ quan, đơn vị đã tiến hành kiểm tra 187 cuộc/187 đơn vị, qua kiểm tra tuy có mặt hạn chế nhưng chưa phát hiện sai phạm.
 
    Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhất là đối với người có chức vụ, quyền hạn trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ, trong đó đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm đạo đức công vụ. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử đối với cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; đến nay, chưa có trường hợp nào vi phạm. 
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định về danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức ở một số lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, kết quả các cơ quan, đơn vị đã thực hiện chuyển đổi được 615 người.
 
    Công tác cải cách thủ tục hành chính, niêm yết công khai các chủ trương, chính sách về thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết, đồng thời được phổ biến rộng rãi trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo lấy ý kiến đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành tỉnh và huyện, thị xã, thành phố % ), đồng thời đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện.
 
    Thực hiện chủ trương đổi mới phương thức thanh toán, hạn chế sử dụng tiền mặt theo Chỉ thị số 20/2007/TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay đã có 20.696 người thực hiện trả lương qua tài khoản ATM, đạt 80,39%, số còn lại 5.047 người chưa thực hiện là do số lượng, điểm giao dịch ATM trên địa bàn các xã còn hạn chế, không thuận lợi cho cán bộ, công chức cấp xã nhận lương qua tài khoản.
 
    Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: Giai đoạn 2014 đến 2018, có 33.207/33.207 lượt người kê khai tài sản, thu nhập, cơ bản thực hiện đúng quy định của Nhà nước về kiểm soát tài sản, thu nhập, chưa phát hiện trường hợp sai phạm. Ngoài việc thực hiện các quy định của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức công khai bản kê khai tài sản của các đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ, đảng viên thuộc diện huyện ủy, thị ủy, thành ủy quản lý được công khai tài sản, thu nhập tại nơi công tác và chi bộ nơi cư trú, thành lập các tổ công tác của tỉnh đã rà soát thẩm định các bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ. Kết quả công khai tài sản, thu nhập đa số các ý kiến đều thống nhất với bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ kê khai.                                                                                                                                                                Kim Long
.