Bắc Ninh: Xây dựng nền hành chính trong sạch, kiến tạo và phòng ngừa tham nhũng

Thứ Sáu, 23/10/2020, 05:20 [GMT+7]
    Xác định là một trong những khâu đột phá chiến lược và là công cụ quan trọng, tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, những năm qua, với sự quyết liệt chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh, công tác cải cách hành chính đã đạt được kết quả tích cực, từng bước góp phần xây dựng một nền hành chính trong sạch, kiến tạo, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội và góp phần tích cực phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.
 
    Công tác cải cách hành chính của tỉnh đã từng bước tiến tới mục tiêu đảm bảo hiện đại, công khai, minh bạch, thuận tiện, thông suốt, hiệu quả; lấy sự hài lòng của tổ chức và công dân làm thước đo hiệu quả của cải cách hành chính; nổi bật là công tác cải cách thể chế luôn được tỉnh triển khai thực hiện tích cực, đồng bộ trên tất cả các phương diện, thông qua việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và quy định pháp luật mới ban hành; do đó, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của địa phương ngày càng hoàn thiện. Trong 10 năm, tỉnh đã ban hành 623 văn bản quy phạm pháp luật và công bố danh mục các văn bản còn hiệu lực, hết hiệu lực hoặc cần sửa đổi, bổ sung.
 
Bắc Ninh đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm phòng ngừa tham nhũng
Bắc Ninh đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm phòng ngừa tham nhũng
    Công tác cải cách thủ tục hành chính cũng được UBND tỉnh, các cấp, các ngành quan tâm chú trọng, đặt biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức được cải cách cơ bản theo hướng gọn nhẹ, đơn giản; thực hiện rà soát, cắt giảm thành phần hồ sơ của hơn 30 thủ tục hành chính và cắt giảm thời gian thực hiện hơn 900 thủ tục hành chính. 100% thủ tục hành chính được công bố, niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, cấp huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo đúng quy định với hơn 99% hồ sơ trả đúng hạn.
 
    Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng cao, tính thống nhất, công khai, minh bạch của nền hành chính đã được cải thiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả, bớt trùng lắp, chồng chéo về chức năng nhiệm vụ; đầu mối các cơ quan, đơn vị được thu gọn; cơ cấu bên trong có sự phân định rõ hơn. Đến nay, tổ chức bộ máy hành chính của tỉnh giảm 190 đầu mối các cơ quan, đơn vị; cắt giảm 144 chỉ tiêu biên chế công chức, 1.830 người làm việc và 59 hợp đồng lao động theo Nghị định 68.
 
    Quá trình phân cấp quản lý nhà nước tiếp tục được thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực, bảo đảm tính tự chủ trong tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương và phát huy sự năng động, sáng tạo trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước của bộ máy hành chính các cấp, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Tỉnh từng bước rà soát, điều chỉnh và ban hành đồng bộ hệ thống tiêu chuẩn, ngạch công chức; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; hoàn thiện việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; từ đó, làm cơ sở cho việc tuyển dụng 263 công chức, 3.244 viên chức đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan.
 
    Về hiện đại hoá hành chính, với việc đưa vào hoạt động Trung tâm Hành chính công tỉnh và cấp huyện đã thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ và sáng tạo của lãnh đạo tỉnh trong cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, kiến tạo và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. 
                                                                                       Thùy Linh
.