Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo trong điều kiện mới

Thứ Sáu, 23/10/2020, 14:41 [GMT+7]
    Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành từ ngày 27/10/2020 đến ngày 29/10/2020 tại Hà Nội với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương - Nêu gương” và chủ đề: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Dự Đại hội XIII Đảng bộ Khối có 300 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 8,2 vạn đảng viên ở gần 6.000 chi bộ của 61 đảng bộ trực thuộc. Nhân dịp này, Trang Thông tin điện tử tổng hợp Ban Nội chính Trung ương trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.
 
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương họp báo về Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương họp báo về Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025
    Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 tới cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ với 06 chuyên đề: “Công tác tổ chức xây dựng Đảng”, “Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng”, “Công tác tư tưởng”, “Công tác dân vận”, “Công tác phối hợp giữa cấp ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ”, “Hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề về Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. Trên 95% đảng viên và trên 85% quần chúng trong Đảng bộ được nghiên cứu, học tập các chuyên đề nghị quyết này trong đợt đầu tổ chức hội nghị. 
 
    Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lựa chọn 5 vấn đề cần tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành nghị quyết để tổ chức thực hiện: Một là, nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 19/8/2016). Hai là, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 27/10/2016). Ba là, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước (Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 25/1/2017). Bốn là, đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK, ngày 25/1/2017). Năm là, tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay (Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 25/1/2017); Ban hành và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK, ngày 1/9/2016 về “Tăng cường xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” và Chỉ thị số 04-CT/ĐUK, ngày 1/9/2016 về “Tăng cường xây dựng đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; ban hành các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Trung ương khóa XII của Đảng; ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các tổ chức đảng để bảo đảm thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong từng cơ quan. Nhiều tổ chức đảng trong các loại hình cơ quan, đơn vị đã phát huy vai trò lãnh đạo và là hạt nhân chính trị ở cơ sở; có nhiều mô hình mới và điển hình tiên tiến, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
 
    Công tác xây dựng Đảng đã kế thừa những kết quả đã đạt được từ các nhiệm kỳ trước, đồng thời được thực hiện với tinh thần mới, chỉ đạo quyết liệt hơn, cụ thể hơn, gắn kết chặt chẽ các mặt công tác tư tưởng với tổ chức, cán bộ. Đồng thời, tiến hành nhiều đợt công tác an sinh xã hội, đưa nhu yếu phẩm như gạo, sữa, sách vở, đồ dùng học tập, xe lăn, xe đạp, v.v.. đến cho đồng bào tại một số xã vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn, miền núi; vận động xây dựng hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa cho đối tượng nghèo, đối tượng thuộc diện chính sách ở một số địa phương, được dư luận xã hội và nhân dân đánh giá cao.   
 
    Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng cường, có hiệu lực, hiệu quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tăng vượt bậc so với chỉ tiêu đề ra; chất lượng được nâng lên; phương pháp, hình thức, nội dung kiểm tra, giám sát được đổi mới theo đúng quy trình, quy định. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành 60 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tiến hành kiểm tra 20 đảng ủy trực thuộc (tăng 66% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015); giám sát chuyên đề 18 đảng ủy trực thuộc (tăng 33,3% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015). Các đảng ủy trực thuộc đã tiến hành kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 7.068 tổ chức đảng (tăng 236,89% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015); kiểm tra đảng viên đối với 41.652 đảng viên (tăng 294,5% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015); giám sát theo chuyên đề 4.901 tổ chức đảng (tăng 142,7% so với nhiệm kỳ trước). Qua kiểm tra, giám sát phát hiện có 19 tổ chức đảng và 839 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng và 648 đảng viên.Trong nhiệm kỳ, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã thi hành kỷ luật 648 đảng viên; đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 32 trường hợp; xóa tên, cho rút khỏi danh sách đảng viên 56 trường hợp. Đồng thời, nhận xét, đánh giá đúng tình hình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng cấp dưới theo quy định tại Điều 30 Điều lệ Đảng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cảnh báo, nhắc nhở, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm và xử lý kịp thời các vi phạm. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Khối ghi nhận và biểu dương 14 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. 
 
    Từ kết quả hoạt động 5 năm vừa qua cho thấy, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo các tổ chức đảng hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.
 
    Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối nhiệm kỳ vừa qua còn bộc lộ một số hạn chế, như: công tác tư tưởng còn thiếu sắc bén, sức thuyết phục chưa cao, tính chiến đấu còn hạn chế; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, thậm chí có biểu hiện ngày càng phức tạp. Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiệu quả còn hạn chế. Việc đổi mới công tác cán bộ còn chậm, đánh giá cán bộ vẫn còn là một khâu yếu; đội ngũ cán bộ cấp trung ương, cấp chiến lược chưa được tập trung xây dựng đúng mức. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng chưa toàn diện, quản lý đảng viên có nơi chưa chặt chẽ. Việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở một số cấp ủy cơ sở chưa kịp thời, còn cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, một số có biểu hiện trung bình chủ nghĩa, làm việc cầm chừng, trách nhiệm thấp. Việc quản lý, đánh giá cán bộ ở một số tổ chức đảng còn thiếu chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát, tự phê bình, phê bình có nơi, có mặt còn hạn chế, thiếu quyết liệt. Nhiều khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên chậm được phát hiện để kiểm tra, xử lý, nên kỷ cương, kỷ luật ở một số tổ chức đảng chưa nghiêm, một số cấp ủy còn thiếu sự đoàn kết. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng, công tác cán bộ chậm đổi mới, có mặt còn lúng túng; nhiều nơi còn xảy ra tình trạng nói chưa đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu gương mẫu…
 
    Việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Khối cần tập trung vào ba đột phá sau đây: Một là, hoàn thiện đồng bộ, khoa học, hợp lý về tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành đối với toàn Đảng bộ Khối, trước hết là sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tập trung vào công tác xây dựng Đảng. Hai là, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối tích cực phối hợp trong việc cụ thể hóa tham mưu, đề xuất thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về công tác cán bộ, nhất là về phân cấp quản lý cán bộ theo Quy định 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Tăng cường công tác quản lý đảng viên; thực hiện thật tốt các quy định của Đảng về kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên trong Đảng bộ Khối; có giải pháp phù hợp trong công tác xây dựng tổ chức đảng và quản lý đảng viên ở ngoài nước. Ba là, phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tập trung ưu tiên lãnh đạo công tác nghiên cứu, tham mưu và chủ động tham gia thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị, hình thành chiến lược, chính sách, đi tắt đón đầu phù hợp với điều kiện và con người Việt Nam.  
Huỳnh Tấn Việt
(Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương)
.