Lào Cai: Một số kết quả phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2020

Thứ Tư, 21/10/2020, 07:26 [GMT+7]
    Trong 9 tháng năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, hoạt động giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, sự điều hành năng động của UBND tỉnh Lào Cai, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; gắn tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); lãnh đạo, chỉ đạo việc phát hiện, phòng ngừa, xử lý “tham nhũng vặt” trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng…
 
Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai xét xử vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” xảy ra tại chợ Kim Tân, thành phố Lào Cai (tháng 6/2020)
Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai xét xử vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” xảy ra tại chợ Kim Tân, thành phố Lào Cai (tháng 6/2020)
    Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định về chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành quy chế quản lý trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và thiết bị làm việc, góp phần công khai, minh bạch việc sử dụng tài sản, tiết kiệm đáng kể chi ngân sách; quán triệt, thực hiện quy tắc ứng xử, thực hiện văn hóa công sở, từng bước nâng cao trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
    Các thủ tục hành chính được công khai trên các Trang thông tin điện tử của tỉnh, được niêm yết tại nơi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính các cấp. Hệ thống một cửa liên thông điện tử của tỉnh Lào Cai đã được kết nối và công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Công Thông tin điệu tử Chính phủ. Hiện tại có 19/19 cơ quan cấp tỉnh, 9/9 huyện, thị xã, thành phố và 152/152 xã, phường, thị trấn thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; việc trao đổi trực tuyến giữa chính quyền và người dân thông qua Chuyên mục Hỏi - Đáp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai được thực hiện thường xuyên, liên tục.
 
    Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; xử lý nghiêm đối với đảng viên, cán bộ, công chức vi phạm pháp luật tổng hoạt động công vụ, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong kỳ đã xem xét trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách liên quan tới 03 vụ án tham nhũng xảy ra tại thị xã Sa Pa.
 
    Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân về các chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, gắn với thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh; nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực, hiệu quả trong việc tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
    Các Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn tiếp tục phát huy tốt hơn vai trò giám sát của xã hội ở cơ sở, góp phần hạn chế tiêu cực, tham nhũng. Hộ Nông dân chỉ đạo xây dựng mô hình “Hội Nông dân tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; tổ chức các đoàn giám sát hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân tại một số địa phương, nhằm phòng ngừa sai phạm, tiêu cực. Vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng ngày càng được nâng lên, đặc biệt là thúc đẩy được phong trào toàn dân tích cực tham gia đấu tranh phòng ngừa tham nhũng.
 
    Qua tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiệu 01 vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong công tác thống kê, kiểm đếm đất đai, hoa màu của một số hộ dân tại Dự án Khu hành chính mới thị xã Sa Pa; khởi tố 02 vụ án về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Ban Quản lý chợ Kim Tân, thành phố Lào Cai và vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại huyện Bảo Yên. Tòa án nhân dân thụ lý 06 vụ án kinh tế, tham nhũng, đã xét xử 05 vụ, còn 01 vụ mới thụ lý và đang nghiên cứu giải quyết.
Tuệ Minh
.