Bắc Giang: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Ba, 20/10/2020, 06:36 [GMT+7]
    Trong nhiệm kỳ vừa qua, Tỉnh ủy Bắc Giang đã lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo, ban hành kịp thời và thực hiện các chế độ, định mức tiêu chuẩn theo quy định. Từ năm 2016 đến nay, HĐND tỉnh ban hành mới 63 nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 95 quyết định về quản lý định mức tiêu chuẩn; đồng thời, tăng cường chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác rà soát về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ khi không còn phù hợp. Các sở, ngành tỉnh, các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị để cụ thể hóa chế độ, định mức trong quy chế chi tiêu nội bộ của từng đơn vị, bảo đảm công khai, đúng quy định.
 
    Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, các huyện, thành phố thực hiện nghiêm chế độ công khai, minh bạch theo quy định; tập trung công khai chính sách pháp luật trên cổng/trang thông tin điện tử đối với các lĩnh vực phải công khai theo quy định. Chú trọng công khai các khâu, lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí như: Công tác quản lý và sử dụng ngân sách, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm công, công tác cán bộ, thuế, tín dụng... Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thực hiện việc giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước. Các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác công khai, minh bạch trong hoạt động, việc áp dụng các hình thức công khai được thực hiện linh hoạt, phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị.
 
Bắc Giang tăng cường cải cách hành chính để phòng ngừa tham nhũng
Bắc Giang tăng cường cải cách hành chính để phòng ngừa tham nhũng
    Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng được các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc. Hằng năm, các đơn vị, địa phương đều xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.
 
    Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện quy tắc ứng xử; chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp theo quy định; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm; tăng cường công tác kiểm soát nội bộ trong các cơ quan, đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, thực hiện rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định trong các lĩnh vực để ngừa tham nhũng, tiêu cực.
 
    Từ năm 2016 đến hết quý I/2020, toàn tỉnh đã có 2.078 lượt cán bộ, công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác. Năm 2016 chuyển đổi 475 vị trí; năm 2017 chuyển đổi 507 vị trí; năm 2018 chuyển đổi 509 vị trí; năm 2019 chuyển đổi 535 vị trí; quý I năm 2020 chuyển đổi 52 vị trí; công tác chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng đang dần đi vào nền nếp phát huy hiệu quả.
 
    Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt thực hiện nghiêm các quy định về nhận quà, tặng quà, nộp lại quà tặng, nhất là nhân dịp lễ, tết. Chủ tịch UBND tỉnh hằng năm ban hành văn bản chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng và thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà. Các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện, không sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước làm quà biếu, quà tặng trái quy định.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 136-NQ/TU ngày 01/9/2016 về đẩy mạnh cải cách hành chính trong hệ thống chính trị tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020; chỉ đạo quyết liệt việc rà soát các văn bản, trình tự giải quyết công việc, loại bỏ các quy định chồng chéo nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính. UBND tỉnh ban hành một số văn bản về cải cách thủ tục hành chính; việc tiếp cận thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp được thuận lợi, nhanh gọn hơn; sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp vào các cấp chính quyền ngày càng được cải thiện; các chỉ số về hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), cải cách hành chính (Par Index), chỉ số đánh giá đo lường về chỉ số tham nhũng của tỉnh luôn đạt ở mức khá trong cả nước. 
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 310-QĐ/TU ngày 02/8/2017 về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trên địa bàn. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ. Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt việc kê khai tài sản và kiểm soát thu nhập tài sản theo quy định.
                                                                                     Hồng Anh
.