Bình Định: Rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Thứ Năm, 22/10/2020, 15:05 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành Văn bản số 6462/UBND-KSTT về việc rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính.
 
    Theo đó, để công tác cải cách thủ tục hành chính phát huy hiệu quả thiết thực, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo rà soát, tập trung lựa chọn và tham mưu đề xuất UBND tỉnh việc rà soát, đánh giá, đơn giản hóa hoặc ban hành quy chế thực hiện liên thông đối với những thủ tục hành chính có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp…
 
Bình Định chủ động rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính
Bình Định chủ động rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính
    Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định rà soát, đánh giá 6 thủ tục hành chính ngành nội vụ cấp huyện theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Hoài Ân trong Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của tỉnh năm 2021 để làm cơ sở cho việc triển khai. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quy trình rà soát, đánh giá và trình thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy định, nhằm đảm bảo việc thực thi phương án đơn giản hóa sau khi phê duyệt được đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh.
                                                                                  Thùy Linh
.