Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương họp báo trước Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Hai, 19/10/2020, 16:00 [GMT+7]
    Sáng 19/10, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Họp báo Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì cuộc họp báo.
 
    Theo kế hoạch dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025, với chủ đề và phương châm hành động 2025 là “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. 
 
Quang cảnh buổi Họp báo
Quang cảnh buổi Họp báo
    Tại buổi họp báo, đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối thông tin về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá cho nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 được nêu rõ trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Đảng bộ Khối.
 
    Theo đó, giải pháp đầu tiên trong ba giải pháp đột phá được xác định là về công tác tổ chức đảng. Cụ thể, sẽ hoàn thiện đồng bộ, khoa học, hợp lý về tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành đối với toàn Đảng bộ Khối, trước hết là sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tập trung vào công tác xây dựng Đảng. 
 
    Giải pháp đột phá thứ hai là tập trung làm tốt công tác cán bộ và quản lý đảng viên, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối tích cực phối hợp trong việc cụ thể hóa, tham mưu, đề xuất thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về công tác cán bộ, nhất là phân cấp quản lý cán bộ theo Quy định số 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị, tăng cường công tác quản lý đảng viên; thực hiện tốt các quy định của Đảng về kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên trong Đảng bộ Khối; có giải pháp phù hợp trong công tác xây dựng tổ chức đảng và quản lý đảng viên ở nước ngoài. 
 
    Giải pháp đột phá thứ ba là quan tâm phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; tập trung yêu tiên lãnh đạo công tác nghiên cứu, tham mưu và chủ động tham gia thực hiện Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị, hình thành chiến lược, chính sách, đi tắt đón đầu phù hợp với điều kiện và con người Việt Nam.
 
    Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII có 300 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 8,2 vạn đảng viên ở gần 6.000 chi bộ của 61 đảng bộ trực thuộc sẽ diễn ra từ ngày 27/10 đến ngày 29/10/2020.
Tạ Anh Hưng
.