Nghệ An tăng cường và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

Thứ Hai, 11/05/2020, 06:16 [GMT+7]
    Để chủ động phòng ngừa vi phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,  ngày 22/4/2019 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg, về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường và thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ và đạt được kết quả bước đầu, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội.
 
Hội nghị trực tuyến công tác nội chính, phòng chống tham nhũng
Hội nghị trực tuyến công tác nội chính, phòng chống tham nhũng
    Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng cũng được triển khai tích cực ở các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh. Đó là việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức đơn vị. Trên cơ sở UBND tỉnh công khai bộ thủ tục hành chính của tỉnh, công khai Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho tất cả các đơn vị quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện các quy định về công khai, minh bạch về hoạt động của cơ quan, tổ chức; công khai minh bạch trong các lĩnh vực như: Quản lý đầu tư xây dựng, mua sắm công và xây dựng cơ bản; tài chính ngân sách nhà nước; việc huy động và sử dụng tài sản đóng góp của nhân dân; quản lý sử dụng đất; quản lý, sử dụng nhà ở...
 
    Đối với việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn: 
 
    UBND tỉnh đã ban hành quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho tất cả các đơn vị quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và đồng thời ra các quyết định công khai các dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm trên Công báo tỉnh Nghệ An; 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tiến hành ban hành, sửa đổi các quy định về chế độ định mức, tiêu chuẩn về chi tiêu tài chính và sử dụng tài sản công trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.
 
    Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức được  51/51 cơ quan, đơn vị ban hành quy chế văn hóa công sở. Tỉnh đã triển khai được 8 cuộc (lượt) tại: 02 Sở, ngành và 04 đơn vị trực thuộc và 02 xã, phường, thị trấn về việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính.
 
    Về kê khai minh bạch tài sản thu nhập được triển khai hàng năm tại các cơ quan, đơn vị. Việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng cũng được triển khai; đối với việc thực hiện trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Đến nay, trên toàn tỉnh có 1.414/3.216 đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trả lương qua tài khoản, đạt tỷ lệ 43,9%. 
 
    UBND tỉnh đã ban hành và triển khai thực hiện Quyết định số 5446/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 về Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2020; Kế hoạch 62/KH-UBND ngày 04/02/2020 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020. Đã có 21/21 sở, ban, ngành; 05 Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 21/21 huyện, thành phố, thị xã; 480/480 xã, phường, thị trấn đã thực hiện cơ chế một cửa; 09 đơn vị đã triển khai thực hiện cơ chế một cửa hiện đại và 5 đơn vị đang triển khai xây dựng, áp dụng mô hình. Bên cạnh đó, có 55/61 đơn vị thực hiện việc công bố áp dụng  theo TCVN ISO 9001:2008; 06/61 đơn vị thực hiện việc công bố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015.
 
    Về công tác thanh tra pháp luật về phòng, chống tham nhũng: 03 tháng đầu năm 2020,  ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 23 cuộc thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 32 đơn vị. 
 
    Từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng nên quý 1/2020, trên địa bàn tỉnh số không có vụ việc tham nhũng, lãng phí phát hiện qua công tác tự kiểm tra, thanh tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Qua thanh tra không phát hiện vụ việc tham nhũng nào chuyển cơ quan điều tra. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo không phát hiện vụ việc tham nhũng nào chuyển cơ quan điều tra.
 
    Về kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng đã giải quyết 02 vụ/14 bị can (kết thúc điều tra đề nghị truy tố); tiếp tục điều tra 01 vụ/03 bị can. Viện kiểm sát hai cấp thụ lý giải quyết 05 vụ/20 bị can; truy tố chuyển Tòa án 04 vụ/16 bị can; còn 01 vụ/14 bị can. Tòa án nhân dân các cấp thụ lý xét xử 04 vụ/ 16 bị cáo, đã xét xử 02 vụ/05 bị cáo.
 
    Trong thời gian tới, Tỉnh ủy đã xác định 08 nhiệm vụ cơ bản trong công tác phòng, ngừa tham nhũng, gồm:
 
    - Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật PCTN năm 2018 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 610/KH-UBND ngày 25/10/2019 về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
    - Tiếp tục thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.
 
    - Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong, bản lĩnh nghề nghiệp đồng thời đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng để nâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới.
 
    - Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện công việc, Chỉ đạo xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”.
 
    - Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác thanh tra nhà nước trên các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng; chủ động tiến hành thanh tra trên các lĩnh vực theo kế hoạch được phê duyệt, tập trung thanh tra việc thực hiện công vụ của cán bộ công chức, viên chức; tăng cường công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng theo Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.
 
    - Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan tố tụng để xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.
 
    -  Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ để ngăn chặn các hành vi sai phạm trong hoạt động của cán bộ, công chức. 
 
    - Tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin về tham nhũng qua đơn tố cáo, tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân và của các cơ quan ngôn luận.
Lê Thị Thủy
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An)
.