Ủy ban Dân tộc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Chủ Nhật, 10/05/2020, 06:16 [GMT+7]
    Nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 (kèm theo Quyết định số 202/QĐ-UBDT ngày 05/5/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc).
 
    Mục tiêu của việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu và các nhiệm vụ đã đề ra tại Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020; Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2016-2020.
 
Ủy ban Dân tộc và Ban Dân vận Trung ương ký phối hợp công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020
Ủy ban Dân tộc và Ban Dân vận Trung ương ký phối hợp công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020
    Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải gắn với các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, môi trường đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm tại Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2016-2020; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước; xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, các địa phương gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và phải được thực hiện đồng bộ, toàn diện, gắn kết giữa các ngành, lĩnh vực; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải gắn với các hoạt động phòng, chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cải cách hành chính; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải thực sự là nhiệm vụ thường xuyên với sự tham gia của tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
 
    Nhiệm vụ trọng tâm của việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và tạo cơ sở để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020. 
 
    Một số chỉ tiêu tiết kiệm được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể đó là: Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước; trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; trong quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu; trong quản lý, sử dụng tài sản công; trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động và trong thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban.
 
    Giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm của Ủy ban Dân tộc sẽ tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ Ủy ban Dân tộc đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; gắn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…
 
    Căn cứ Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Ủy ban Dân tộc, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của đơn vị mình. Năm 2020 là năm cuối thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 nên việc xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của các cơ quan, đơn vị phải bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu nêu tại Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 và Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Đồng thời, bảo đảm các chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí (chỉ tiêu tiết kiệm chung) của cơ quan, đơn vị không thấp hơn chỉ tiêu được quy định trong Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.
Phương Hà
.