An Giang: Ban hành Quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 07/05/2020, 08:45 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
 
    Theo đó, báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và hàng năm công tác PCTN theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN; Văn bản số 293/TTCP-KHTH ngày 8/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về bổ sung tiêu chí thống kê phục vụ báo cáo trong thời gian tới và Văn bản số 436-CV/BNCTU ngày 13/3/2019 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc cung cấp nội dung, số liệu phục vụ báo cáo.
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
    Việc báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của các văn bản gồm: Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 530/KH-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 4/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 15/12 hàng năm.
 
    Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 1/10 hàng năm.
 
    Báo cáo kết quả thực hiện Công văn số 618/UBND-NC ngày 9/7/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.
 
    Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, doanh nghiệp Nhà nước và UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các nội dung theo Công văn số 618/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh trước ngày 30/11 hàng năm để tổng hợp báo cáo.
 
    Sở Tư pháp, Sở Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh được phân công tại Mục 5 Công văn số 618/UBND-NC, gửi Thanh tra tỉnh trước ngày 15/12 hàng năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
Báo cáo đột xuất khi có yêu cầu phục vụ cho công tác điều hành, quản lý Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.
 
    Báo cáo hàng năm về công tác phòng, chống tham nhũng của UBND tỉnh theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP được công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh chậm nhất vào ngày làm việc cuối cùng của tháng 3 hàng năm.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về công tác phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra, điều tra, kiểm sát, xét xử. Thanh tra tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức khác trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về công tác phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động của các tổ chức đó.
 
    Việc trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về công tác phòng, chống tham nhũng phải bảo đảm nhanh chóng, chính xác, kịp thời.
                                                                                       Nguyễn Hiên
.