Quảng Ninh: Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được tăng cường và triển khai đồng bộ, hiệu quả

Thứ Ba, 05/05/2020, 18:14 [GMT+7]
    Trong quý I/2020, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh tăng cường và triển khai đồng bộ, hiệu quả. Cụ thể như sau:
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2020, văn bản số 829/UBND-THS ngày 14/02/2020 chỉ đạo, quán triệt các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 376-KH/TU của Tỉnh ủy và Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/09/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền và ban hành một số quy định thuộc lĩnh vực quản lý ngành nhằm kiểm soát quyền lực trong phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt công tác sắp xếp lại các tổ chức bộ máy tại những nơi sáp nhập địa giới hành chính cấp xã và cấp huyện.
 
Một cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh
Một cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh
    Mô hình Trung tâm Hành chính công các cấp hoạt động hiệu quả, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao, hạn chế các tiêu cực, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; nổi bật với việc thực hiện nâng cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm yêu cầu 3 giảm: Giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí. Đến nay, cấp tỉnh có 1.465/1.478 thủ tục hành chính đưa vào thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công (đạt 99,1%), cấp huyện 303/303 (đạt 100%), cấp xã 99/99 thủ tục hành chính (đạt 100%); số thủ tục hành chính cấp tỉnh cung cấp dịch công trực tuyến mức độ 3,4 đạt 72,1%; cấp huyện đạt 83,8%; số hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn đạt tỷ lệ cao (cấp tỉnh 99,98%, cấp huyện đạt 99,5%); 19 sở, ngành và đơn vị trực thuộc triển khai sử dụng con dấu thứ 2 để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo nguyên tắc 5 tại chỗ tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. 
 
    Công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách được nâng cao: Đã thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương về ngân sách, đầu tư và chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành; triển khai áp dụng chứng từ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp các dịch vụ quốc tế, trung gian thanh toán, thanh toán qua mạng, điều chỉnh khoán doanh thu... Các cấp, các ngành trong tỉnh đã rà soát các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, nhất là quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công, quản lý và sử dụng xe công đảm bảo quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế. Thanh tra tỉnh đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn tại 01 đơn vị và 06 cuộc thanh tra theo kế hoạch, đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 43,536 triệu đồng, kiến nghị khác 755,551 triệu đồng; ban hành 15 văn bản và sửa đổi, bổ sung 24 văn bản về quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
    Tăng cường tính công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ, quy hoạch, giải phóng mặt bằng: Thực hiện công khai, minh bạch trong các quy trình về cán bộ và công tác tổ chức cán bộ; công bố công khai các quy hoạch lớn về đất đai, xây dựng, dự án, việc công khai tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ trong các cơ quan, đơn vị đã đi vào nền nếp. 
 
    Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác được quan tâm triển khai. Ngày 14/02/2020, UBND tỉnh ban hành văn bản số 828/UBND-TH5 hướng dẫn thực hiện quy trình bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; công khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; đã chuyển đổi vị trí công tác được 11 trường hợp.
                                                                                      Thanh Loan
.