Hải Dương: Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng

Chủ Nhật, 03/05/2020, 06:48 [GMT+7]
    Trong quý I/2020, các cấp ủy Đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng thông qua nhiều hình thức phong phú, hiệu quả; đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng cho 1 lớp với 135 lượt người; phối hợp với Ban tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp các nội dung liên quan đến công tác nội chính và phòng chống tham nhũng để kịp thời cập nhật thông tin trong Bản tin của tỉnh; định kì phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục "Góc nhìn nội chính" phát sóng trên kênh Truyền hình Hải Dương; trong quý I, đã xây dựng được 03 chuyên mục.
 
Hội nghị lần thứ 141 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương
Hội nghị lần thứ 141 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương
    Các cơ quan, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch các hoạt động đơn vị; tập trung công khai các lĩnh vực như: công tác cán bộ; tài chính, ngân sách, các khoản thu phí, lệ phí; quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình, kế hoạch công tác năm, các thủ tục hành chính cần giải quyết; kế hoạch xét tuyển, thi tuyển viên chức ngành giáo dục... Công khai trên Website của tỉnh và cơ quan toàn bộ các văn bản quy phạm, các bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện, xã, quy định trình tự, thời hạn giải quyết, mức lệ phí để thực hiện thống nhất; đã xây dựng được 101 văn bản mới và sửa đổi, bổ sung 20 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. 
 
    Các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại Quyết định số 129/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 03/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ.
 
    Căn cứ Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 12/12/2013 của Chính phủ; các sở ngành địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo quyết định của UBND tỉnh; công tác chuyển đổi cán bộ đã gắn với quy hoạch và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, việc chuyển đổi vị trí công chức, viên chức tập trung ở các ngành liên quan đến lĩnh vực quản lý tài chính, đất đai, cấp phép góp phần làm tốt công tác phòng ngừa tham nhũng.
 
    Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã quan tâm triển khai nghiêm túc công tác cải cách hành chính, áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý điều hành. Tại tỉnh, các thủ tục hành chính đã được công khai trên chuyên trang thủ tục hành chính (http://thutuchanhchinh.haiduong.gov.vn) và trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. 100% sở, ngành và UBND cấp huyện đã triển khai thực hiện và công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên cổng dịch vụ công của tỉnh (http:dichvucong.haiduong.gov.vn). 
 
    Việc tổ chức trả lương qua tài khoản theo quy định tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 28/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được thực hiện nghiêm túc. 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện trả lương qua tài khoản.
                                                                                 Lê Hiếu
.