Lào Cai: Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng

Thứ Bảy, 02/05/2020, 05:26 [GMT+7]
    Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã gắn tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí với tuyên truyền thực hiện hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản liên quan. 
 
    Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, đơn vị gắn với cải cách thủ tục hành chính; tập trung công khai quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan; quy chế hoạt động; kế hoạch hoạt động công tác năm; công tác quy hoạch, đào tạo, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức; công khai ở các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng như: Đầu tư công, quản lý đất đai, xây dựng nông thôn mới, chính sách xã hội, thực hiện công khai bằng nhiều hình thức: niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, trang thông tin điện tử nội bộ; công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; thông qua các hội nghị của cơ quan...
 
Các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện Quy tắc ứng xử, thực hiện văn hóa công sở
Các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện Quy tắc ứng xử, thực hiện văn hóa công sở
    Công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước đã được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn thi hành. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 
 
    Trong công tác mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và thiết bị làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, cơ bản đã ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản; việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước theo Quy chế được thể hiện chi tiết từ khâu mua sắm đến việc sử dụng, chế độ bảo quản, bảo trì... đã góp phần minh bạch, công khai việc sử dụng tài sản, từ đó tiết kiệm đáng kể chi ngân sách, tạo nguồn kinh phí để thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 
 
    Các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện Quy tắc ứng xử, thực hiện văn hóa công sở, từng bước nâng cao trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần phòng, ngừa tham nhũng; thực hiện nghiêm túc việc công khai nội quy cơ quan, thông báo ngày giờ làm việc, treo biển tên cơ quan, phòng làm việc, cán bộ công chức đeo thẻ chức danh, trang phục gọn gàng, giao tiếp lịch sự, công sở đảm bảo vệ sinh môi trường; tổ chức tọa đàm cho công chức, viên chức trẻ với những nội dung như: Thực trạng vi phạm đạo đức công vụ trong giai đoạn hiện nay, sự cần thiết tạo lập văn minh, văn hóa công sở, các giải pháp nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng chuẩn mực đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ khi tiếp xúc với nhân dân; vai trò của tổ chức đoàn trong xây dựng đạo đức công vụ; xây dựng văn hóa học đường... 
 
    Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã xây dựng danh mục và kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2020; định kỳ tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác tập trung ở các lĩnh vực, ngành, nghề định kỳ phải chuyển đổi. Toàn tỉnh có 10/31 cơ quan đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 58 cán bộ, công chức, viên chức; việc chuyển đổi vị trí công tác cho các đối tượng cần chuyển đổi đảm bảo đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch, dân chủ, không mất đoàn kết, không làm tăng hoặc giảm biên chế và chưa phát hiện thấy có hiện tượng vì mục đích vụ lợi. 
 
    Các thủ tục hành chính đã được công khai trên chuyên trang của tỉnh, đồng thời được niêm yết tại nơi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính các cấp. Hệ thống một cửa liên thông điện tử của tỉnh đã được kết nổi và công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Hiện tại, có 19/19 cơ quan cấp tỉnh; 9/9 huyện, thị xã, thành phố; 152/152 các xã, phường, thị trấn được đầu tư thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức và công dân theo cơ chế "một cửa" hiện đại. Các cơ quan hành chính nhà nước duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và chuyển đổi phiên bản áp dụng ISO 9001:2008 Sang ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh đối với 79 đơn vị hành chính. Hệ thống giao ban trực tuyến hoạt động ổn định, làm tốt việc thực hiện trao đổi trực tuyến giữa chính quyền và người dân thông qua chuyên mục Hỏi - Đáp trên cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai; việc trả lương qua tài khoản đã được duy trì 100% đối với các đơn vị cấp tỉnh và một số cơ quan, tổ chức, đơn vị ở vùng thành phố, thị trấn; các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa chưa thực hiện được do hạ tầng kỹ thuật chưa đảm bảo. 
                                                                            Thanh Loan
.