Lâm Đồng: Thực hiện công khai, minh bạch để phòng ngừa tham nhũng

Thứ Ba, 05/05/2020, 06:49 [GMT+7]
    Trong quý I/2020, toàn tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức 73 lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 170 lượt cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia; đã phát hành 70 tài liệu pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 
 
    Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch các nội dung quan trọng như quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân; việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác; công tác tổ chức, cán bộ và các thủ tục hành chính liên quan đến giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân (trừ các nội dung liên quan đến bí mật Nhà nước)... Hình thức công khai chủ yếu là niêm yết tại trụ sở hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 
 
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Lâm Đồng
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Lâm Đồng
    Việc công khai, minh bạch cơ bản bảo đảm tính chính xác, rõ ràng, đầy đủ kịp thời theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Trong kỳ, toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch đối với 06 cơ quan, tổ chức, đơn vị. Qua kiểm tra, chưa phát hiện đơn vị nào vi phạm các quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức, hoạt động. 
 
    Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn để phù hợp với các quy định mới và tình hình thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. Toàn tỉnh đã ban hành mới 16 văn bản, sửa đổi, bổ sung 01 văn bản. Các cấp có thẩm quyền đã tổ chức 04 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Qua kiểm tra, phát hiện 04 vụ vi phạm tại các đơn vị trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Đạ Huoai và Sở Y tế; đã xử lý thu hồi 86,6 triệu đồng; đồng thời kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế theo quy định. 
 
    Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương và của tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tiếp tục triển khai thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức làm việc trong bộ máy chính quyền, địa phương gắn với công tác cải cách hành chính. Toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra 60 cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Qua kiểm tra, chưa phát hiện cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp. 
 
    Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành rà soát các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi theo đúng quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018. Trong kỳ, có 13 trường hợp được chuyển đổi vị trí công tác. 
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo công tác cải cách hành chính như: Kế hoạch số 8164/KH-UBND ngày 13/12/2019 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020; Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng chuyên mục đường dây nóng tại địa chỉ: duongdaynong. lamdong.gov.vn trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; tổ chức 02 chuyên mục gặp gỡ, đối thoại về cải cách hành chính được phát sóng trực tiếp trên Đài phát thanh truyền hình tỉnh.
 
    100% đơn vị cấp tỉnh, huyện, xã áp dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; triển khai 6.500 tài khoản thư điện tử công vụ cho các tổ chức, cá nhân; triển khai Cổng thông tin điện tử cấp tỉnh, sở, huyện; áp dụng TCVN ISO 9001: 2015…
                                                                                             Kim Long
.