Một số kết quả công tác tháng của Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An

Thứ Tư, 07/06/2023, 15:12 [GMT+7]
    Tháng 5/2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nội dung: Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Kế hoạch thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy Công văn triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo và Công văn chỉ đạo tăng cường công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
 
Toàn cảnh Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 4/2023
Toàn cảnh Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 4/2023
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An tiếp tục triển khai kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng tại huyện Quỳnh Lưu; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Công văn về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước trên lĩnh vực Ngân hàng; nắm tình hình, tổng hợp thông tin báo chí, dư luận phản ánh có liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Thực hiện nhiệm vụ, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực Ban Chỉ đạo, tham mưu tổ chức họp; ban hành Thông báo Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo tại Cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo; rà soát, nắm tình hình các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực xảy ra tại các đơn vị, địa phương; theo dõi, nắm tình hình, tham mưu chỉ đạo xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; tham mưu nội dung, điều kiện tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo (điểm cầu Nghệ An)...
 
    Cùng với đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 07/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới”; tiếp tục triển khai kiểm tra Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 11/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại huyện Con Cuông; theo dõi, nắm tình hình hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, hoạt động của các cơ quan tư pháp các địa phương trên địa bàn tỉnh.                                   
 
    Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định, cho ý kiến để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quyết định về công tác cán bộ cho 05 đồng chí thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, cho ý kiến, xem xét, quyết định. Triển khai giám sát chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp; xây dựng thực hiện quy chế làm việc; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, đề án trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại Huyện ủy Đô Lương. Tham mưu các nội dung, điều kiện tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm Cụm thi đua số II, Ban Nội chính Trung ương năm 2023...
 
    Trong tháng 5/2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp, hướng dẫn, giải thích cho 07 lượt công dân đến đăng ký phiên tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Ban Nội chính Tỉnh ủy. Tham mưu danh sách công dân đăng ký tiếp công dân tại phiên tiếp dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Tiếp nhận 134 đơn, thư, chuyển 20 đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền để xử lý, giải quyết; hướng dẫn, trả lời công dân 32 đơn; xếp lưu 82 đơn theo quy định.
 
    Về nhiệm vụ tháng 6/2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: (1) Tiếp tục tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; (2) Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính và các ban, ngành có liên quan tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự, nhất là các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh mạng, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh nông thôn, an ninh dân tộc, tôn giáo và các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp; (3) Theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án diện theo dõi, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; đôn đốc các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi của Ban Nội chính Tỉnh ủy; (4) Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; (5) Tham mưu tổ chức giao ban khối Nội chính và tiếp công dân định kỳ hằng tháng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; (6) Phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm Cụm thi đua số II, Ban Nội chính Trung ương năm 2023 tại Nghệ An; (7) Tham mưu tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh tại điểm cầu Nghệ An; (8) Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Thường trực Tỉnh ủy giao.
                                Lê Thị Thủy 
                                                  (Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An)
.