Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai: Một số kết quả hoạt động tháng 5/2023

Thứ Hai, 05/06/2023, 07:47 [GMT+7]
    Trong tháng 5/2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai tích cực, chủ động tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp theo kế hoạch đã đề ra; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan thường trực Đề án 16-ĐA/TU; tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tháng 4/2023; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản; kế hoạch thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về kết quả kiểm tra lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giám định và định giá tài sản trong giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; ban hành văn bản phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổng hợp báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư.
 
Quang cảnh Cuộc họp giao ban công tác tháng 5 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai
Quang cảnh Cuộc họp giao ban công tác tháng 5 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai
    Thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh: Tham mưu xây dựng báo cáo kết quả tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; thông báo kết luận cuộc họp lần thứ 6 của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; thông báo kết luận đối với 03 vụ án Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; báo cáo việc thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 23; văn bản phối hợp kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; chuẩn bị nội dung cuộc họp lần thứ 7 của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Tiếp tục tổng hợp báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy; ban hành văn bản làm việc nắm tình hình, kết quả thực hiện Đề án 16 tại Huyện ủy Si Ma Cai theo Kế hoạch số 57-KH/BNCTU, ngày 12/01/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc, nắm tình hình, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Đề án 16 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong năm 2023.
 
    Tham gia ý kiến điều động, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ đối với 11 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân theo Quy chế số 14-QC/TU (01 ngày/09 lượt/11 công dân). Thực hiện tiếp dân 04 ngày/12 lượt/13 công dân; tham gia 02 buổi tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; tiếp nhận, xử lý 22/24 đơn. Duy trì tốt các hoạt động Cổng thông tin điện tử của Ban: Trình Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương lao động Hạng Ba” cho Ban Nội chính Tỉnh ủy; hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2023 cho các cá nhân thuộc Ban theo văn bản số 368/SKHCN-QLCNg ngày 11/4/2023 của Sở Khoa học công nghệ Lào Cai. Cập nhật, biên tập và đăng 17 tin bài lên Cổng thông tin điện tử của Ban.
 
    Về phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2023: Lãnh đạo Ban chỉ đạo các phòng thuộc Ban tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác năm của Ban, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tham mưu chuẩn bị nội dung Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2023; Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh 6 tháng đầu năm 2023; Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; Hội nghị Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh 6 tháng đầu năm 2023. Tiếp tục tham mưu thực hiện kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2023; Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai năm 2023; Kế hoạch giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Bàn; báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và gửi Cụm số 1 Ban Nội chính Trung ương và Khối thi đua các cơ quan Tỉnh ủy; phối hợp với đơn vị Phó trưởng Khối (Báo Lào Cai) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023. Tổ chức Hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai và Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu. Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.Tiếp tục phối hợp với các cơ quan tham mưu thực hiện Quy chế số 14-QC/TU, ngày 26/9/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện trách nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Thực hiện tiếp nhận, phân loại, tham mưu xử lý đơn, thư khiếu nại tố cáo gửi đến Tỉnh ủy, gửi đến Ban theo quy định. 
                                                                         Nguyễn Thêu 
                                                         (Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.