Hà Tĩnh: Đẩy mạnh công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Thứ Sáu, 02/06/2023, 15:24 [GMT+7]
    Trong tháng 5/2023, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số  169-KH/TU về tổ chức thực hiện các kiến nghị của Ban Nội chính Trung ương qua tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; ban hành Công văn số 1736-CV/TU và Công văn số 1737-CV/TU về thực hiện Thông báo Kết luận kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác giám định, định giá tài sản về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố.
 
Phiên họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh
Phiên họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh
    Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Hướng dẫn số 25, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về một số nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đấu thầu, đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
 
    Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo duy trì thực hiện nền nếp công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng; chú trọng làm tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; các thông báo kết luận của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các Phiên họp; chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung lực lượng, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
 
    Tiếp tục quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt”; triển khai cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.
 
    Toàn ngành Thanh tra đã thực hiện 75 cuộc thanh tra, kiểm tra; phát hiện 11 tổ chức, cá nhân có sai phạm; kiến nghị thu hồi 239 triệu đồng, kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm. Toàn tỉnh tiếp 373 lượt công dân, có 04 đoàn đông người; tiếp nhận 302 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; đã giải quyết 06/11 vụ khiếu nại, 04/05 vụ tố cáo, 110/156 vụ việc kiến nghị, phản ánh.
 
    Trong tháng, Cơ quan điều tra khởi tố 07 vụ/24 bị can liên quan đến tham nhũng, kinh tế; Viện kiểm sát đã truy tố 01 vụ/02 bị can. Tòa án thụ lý, giải quyết 03 vụ/04 bị cáo về tội tham nhũng, chức vụ.
Tuệ Minh
.