Tây Ninh: Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Năm, 20/10/2022, 06:29 [GMT+7]
    Trong 9 tháng năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và thực hiện tốt trách nhiệm tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Các cấp, ngành đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh đã tiếp nhận 1.662 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2021. Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trung chủ yếu lĩnh vực hành chính, chiếm 65% (trong đó lĩnh vực đất đai, chiếm 91%; lĩnh vực chế độ chính sách chiếm 03%, lĩnh vực khác chiếm 06%); lĩnh vực tư pháp chiếm 2%, lĩnh vực tham nhũng chiếm 1%, lĩnh vực khác chiếm 32%.
 
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tiếp công dân định kỳ
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tiếp công dân định kỳ
    Trong số 1.662 đơn đã thụ lý có 1.316 đơn đủ điều kiện xử lý, trong đó có 127 đơn khiếu nại, 48 đơn tố cáo và 1.141 đơn kiến nghị, phản ánh. Sau khi xử lý 175 đơn khiếu nại, tố cáo đủ điều kiện đã hướng dẫn 57 đơn, chuyển 68 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đôn đốc giải quyết 5 đơn; thụ lý 34 đơn khiếu nại, 11 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền. Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu trong lĩnh vực hành chính chiếm 66%; lĩnh vực tư pháp chiếm 7%; lĩnh vực khác chiếm 27%.
 
    Đối với 55 đơn thuộc thẩm quyền (34 đơn khiếu nại, 11 đơn tố cáo), đã giải quyết 44/55 đơn, đạt 80%. Chấp hành đúng thời hạn giải quyết theo quy định 34/44 vụ (đạt 77%). Tổ chức thực hiện xong 10/10 vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.
 
    Các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh Tây Ninh đã tiếp 1.200  lượt công dân (giảm 7% so cùng kỳ năm 2021) đến trình bày 1.091 vụ việc (tăng 2%), có 7 lượt đoàn đông người (giảm 42%).
 
    Ðể nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong những tháng cuối năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ý kiến, kiến nghị của cử tri góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn.
                                                                                 Trịnh Hoàn
.