Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2022

Thứ Bảy, 15/10/2022, 07:07 [GMT+7]
    9 tháng năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An đã trực tiếp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy thực hiện một số nhiệm vụ chính trị nổi bật như: ban hành chỉ thị về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; công văn chỉ đạo về công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng; thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (BCĐ PCTN, TC) trên địa bàn tỉnh; thành lập Đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với 06 đơn vị; chuẩn bị nội dung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp, làm việc với Đoàn kiểm tra của BCĐ Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Long An; tham mưu tổ chức họp giao ban Khối Nội chính tỉnh định kỳ hàng quý; tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc” và Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị 26 của Bộ Chính trị cho các đồng chí cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và huyện.
 
Một Hội nghị của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Long An
Một Hội nghị của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Long An
    Với nhiệm vụ là Thường trực BCĐ PCTN, TC tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu BCĐ ban hành Quyết định phân công thành viên BCĐ; Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm 2022 của BCĐ; tổ chức 04 phiên họp BCĐ và 02 phiên họp Thường trực BCĐ; thành lập Đoàn kiểm tra, rà soát việc thanh tra và ban hành kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng chống dịch Covid-19 năm 2020-2021; rà soát danh sách các vụ án, vụ việc đưa vào diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo và Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc.
 
    Bên cạnh đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thực hiện tốt nhiệm vụ Thường trực BCĐ Cải cách tư pháp tỉnh, tích cực tham mưu BCĐ Cải cách tư pháp tỉnh ban hành Chương trình công tác trọng tâm cải cách tư pháp năm 2022 và Chương trình kiểm tra, giám sát công tác cải cách tư pháp; ban hành Kế hoạch tuyên truyền về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An; thành lập 02 Đoàn giám sát về thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án đối với 04 đơn vị và giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo quy định của Quốc hội đối với 02 đơn vị; tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
 
    Tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh. Theo dõi, nắm tình hình, tiến độ giải quyết nhiều vụ án, vụ việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao, các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện BCĐ PCTN, TC tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Đã ban hành 18 văn bản gửi các cơ quan, địa phương đôn đốc, nhắc nhở việc đẩy nhanh xử lý, yêu cầu báo cáo về tiến độ, khó khăn, vướng mắc đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi còn để kéo dài. Chủ trì tổ chức 13 cuộc họp với các cơ quan, địa phương có liên quan rà soát tiến độ giải quyết, thống nhất giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo.
 
    Thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị, phân công cán bộ, công chức trực tiếp công dân hàng ngày tại trụ sở tiếp công dân của Tỉnh ủy; trong 9 tháng đầu năm 2022, đã tiếp 105 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận và xử lý 1.195 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh gửi đến Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy xử lý đơn thư có nội dung quan trọng không để tồn đọng, kéo dài (trong đó có 170 đơn, thư khiếu nại, tố cáo gửi đến BCĐ PCTN, TC tỉnh).
 
    Tổ chức ký kết quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp của Ban Nội chính Tỉnh ủy; ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua đối với Bộ phận công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cấp huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2022-2025; đã đăng được 118 tin, bài viết tuyên truyền trên trang tin điện tử Ban Nội chính Tỉnh
 
    Với những kết quả đạt được nêu trên, Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2022.
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; ban hành Chỉ thị về công tác tố giác, tin báo tội phạm; báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TW năm 2022; tham mưu BCĐ PCTN, TC tỉnh tổ chức các Phiên họp lệ kỳ của Ban Chỉ đạo; thông báo danh sách các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, xử lý; tham mưu BCĐ Cải cách tư pháp tỉnh ban hành Quyết định thay đổi thành viên BCĐ cải cách tư pháp tỉnh; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2022.
 
    Tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết một số vụ án, vụ việc liên quan đến lĩnh vực nội chính và PCTN và tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, có ý kiến chỉ đạo; triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy; tổ chức rà soát kết luận các cuộc thanh tra kinh tế- xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh; tổ chức sơ kết quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan có liên quan.
 
    Thực hiện công tác tiếp dân thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân của Tỉnh ủy; thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý đơn, thư gửi đến Tỉnh ủy - Ban Thường vụ - Thường trực Tỉnh ủy theo quy định; rà soát các vụ việc đề xuất Bí thư Tỉnh ủy tiếp, đối thoại theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ chính trị; tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên trang tin điện tử Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Mỹ Duyên
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An)
.