Thái Nguyên: Một số kết quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực

Thứ Tư, 19/10/2022, 06:48 [GMT+7]
    Trong 9 tháng năm 2022, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên, ban hành chương trình công tác của Ban Chỉ đạo đến hết ngày 31/12/2022; sơ kết 3 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW về trách nhiệm của người đứng đấu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; tổng kết 8 năm thực hiện Quy định số 2607-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sự lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung công tác phòng, chống tiêu cực...
 
Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên (tháng 9/2022)
Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên (tháng 9/2022)
    Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức và Nhân dân trong tham gia phòng, chống tham nhũng; tổ chức thực hiện ngiêm túc các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động tại 69 cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua kiểm tra, phát hiện 01 đơn vị vi phạm quy định về công khai, minh bạch; ban hành 103 văn bản sửa đổi, bổ sung và 04 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức đối với 210 trường hợp; 85 cơ quan, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chi trả tiền lương và các khoản thu nhập khác qua hệ thống thanh toán liên ngân hàng theo đúng quy định.
 
    Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. UBND tỉnh ban hành 07 văn bản để tổ chức triển khai thực hiện việc cải cách hành chính và các thủ tục hành chính; trang bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật hiện đại để vận hành có hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, bảo đảm sự kết nối hoạt động thông suốt của hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với Cổng dịch vụ công Quốc gia; nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 04 đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, người tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại 08 cơ quan, đơn vị; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW về trách nhiệm của người đứng đấu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân tại Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công và Phổ Yên.
 
    Toàn ngành Thanh tra đã tiến hành 76 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và 208 cuộc thanh ta, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện 450 cơ quan, tổ chức, cá nhân sai phạm, đã kiến nghị xử lý về kinh tế 12 tỷ 425 triệu đồng; đã thu hồi được 2 tỷ 785 triệu đồng, xử lý về kinh tế 7 tỷ 953 triệu đồng. Các cơ quan hành chính nhà nước thụ lý 91 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đã giải quyết xong 43/52 vụ việc khiếu nại. 25/39 vụ việc tố cáo, đang giải quyết 23 vụ việc.
 
    Trong 9 tháng qua, Cơ quan điều tra phát hiện, xử lý 10 vụ/15 bị can liên quan đến tham nhũng, chức vụ; kết thúc điều tra, chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 07 vụ/07 bị can. Tòa án nhân đân hai cấp của tỉnh đã xét xử 08 vụ/10 bị cáo. Tài sản thiệt hại hơn 274 triệu đồng, đã thu hồi được 186 triệu đồng, đạt 67,7%.
Tuệ Minh
.