Hà Nội: Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia

Thứ Tư, 19/10/2022, 07:27 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3298/UBND-KSTTHC về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
 
    Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố khẩn trương chỉ đạo việc rà soát, công bố, đồng bộ, tái cấu trúc, tích hợp và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia bảo đảm các chỉ tiêu mà Chính phủ đã giao cho các địa phương tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2022 của Chính phủ; bảo đảm các nhiệm vụ và thời gian theo chỉ đạo tại văn bản số 3214/UBND-KSTTHC ngày 29/9/2022 của UBND thành phố về việc đôn đốc rà soát, tái cấu trúc quy trình các thủ tục hành chính được lựa chọn xây dựng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022.
 
Hà Nội chủ trương cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Hà Nội chủ trương cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia
    Rà soát thủ tục hành chính có phát sinh nghĩa vụ tài chính và đề xuất thực hiện thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ (tối thiểu 60% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được tích hợp, cho phép thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và đạt tối thiểu 30% giao dịch thanh toán trực tuyến trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công tại từng đơn vị).
 
    Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND thành phố rà soát kết quả triển khai kết nối, đồng bộ tình hình, kết quả xử lý hồ sơ của các thủ tục hành chính đáp ứng mục tiêu 100% hồ sơ thủ tục hành chính của thành phố được đồng bộ đầy đủ tình hình kết quả xử lý trên Cổng dịch vụ công quốc gia, yêu cầu nghĩa vụ tài chính được tích hợp (hoàn thành trong tháng 10/2022). Rà soát về chức năng kết nối và bảo đảm tính năng kết nối về chức năng thanh toán trực tuyến các thủ tục hành chính của thành phố trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.
                                                                               Hải Hà
.