Quảng Nam: Thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Năm, 12/05/2022, 06:27 [GMT+7]
    Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành và chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm tra, rà roát, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, phức tạp. Qua kiểm tra, rà soát, đến nay không có vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
    Các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh Quảng Nam đã tổ chức tiếp 2.831 lượt/3.019 người, tăng 0,7% về số lượt so với cùng kỳ năm trước; có 10 đoàn đông người. Trong đó, Thường trực Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh đã tiếp 18 lượt, 60 người, 17 vụ và có nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.
 
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp công dân định kỳ tháng 3
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp công dân định kỳ tháng 3
    Đối với tiếp công dân định kỳ và đột xuất của thủ trưởng, đã tiếp 537 lượt/610 người, 524 vụ; có 05 đoàn đông người. Tổng số đơn nhận được qua tiếp công dân là 1.341, thuộc thẩm quyền giải quyết 1.145 đơn.
 
    Các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp tiếp nhận, xử lý 2.363 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước (tăng 476 đơn). Số đơn, số vụ việc đủ điều kiện xử lý là 2.129 đơn/2.121 vụ. Số đơn đã giải quyết là 898 đơn.
 
    Các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh đã giải quyết 03/11 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 27,3%. Trong đó, Thanh tra tỉnh tiếp nhận, xử lý 70 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Tiến hành thẩm tra, xác minh tham mưu giải quyết 07/07 vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh giao. Ngoài ra, tham mưu UBND tỉnh giải quyết 02 vụ khiếu nại do UBND tỉnh giao Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại. Bên cạnh đó, tham mưu UBND tỉnh xử lý, trả lời một số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.
 
    Các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp đã giải quyết 48/127 vụ khiếu nại lĩnh vực hành chính thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 37,8%. Qua giải quyết đơn khiếu nại đã khôi phục quyền lợi cho 03 trường hợp với 450 m2 đất ở.
 
    Về nhiệm vụ quý II, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn.
 
    Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định pháp luật và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tổ chức tốt công tác phối hợp tiếp công dân tại trụ sở, địa điểm tiếp công dân, tham mưu thực hiện đúng chế độ tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Thủ trưởng các cơ quan nhà nước theo quy định.
 
    Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ.
Chú trọng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, tổ chức đối thoại với người dân trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, không để xảy ra khiếu kiện nhiều người, hạn chế đơn thư gửi vượt cấp và không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh. Tích cực vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hạn chế việc khiếu nại, tố cáo không đúng quy định.
                                                                                    Nguyễn Sự
.