Quảng Ninh: Nâng cao công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Tư, 11/05/2022, 06:43 [GMT+7]
    Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân tham gia thực hiện các chủ trương lớn của tỉnh.
 
    Từ năm 2016-2021, Tỉnh ủy đã ban hành 15 văn bản quan trọng để triển khai các văn bản, chủ trương của Đảng trong tiếp công dân, giải quyết KNTC. Tỉnh ủy chỉ đạo người đứng đầu các cấp ủy thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị; kịp thời đối thoại với công dân khi cần thiết và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, nhất là những trường hợp khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài; không để phát sinh thành điểm nóng, gây phức tạp về an ninh, trật tự. Tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo giải quyết các vụ việc tại buổi tiếp công dân
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo giải quyết các vụ việc tại buổi tiếp công dân
    Tỉnh thành lập Hội đồng Tiếp công dân tỉnh, cấp huyện; Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị tỉnh; Tổ giúp việc cho Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các vụ án hành chính tại tòa án... Trên cơ sở nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tỉnh giao MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đảm nhận những vụ việc cụ thể để thực hiện giám sát, phản biện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; triển khai thường xuyên, đột xuất hoạt động giám sát; quyết liệt chỉ đạo rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp...
 
    Các cơ quan hành chính và tư pháp của tỉnh đã tiếp 46.135 lượt công dân; 68.065 đơn khiếu nại, tố cáo, 58.823 đơn kiến nghị, phản ánh. Người đứng đầu các cấp ủy đã tiếp 12.456 lượt công dân. Trong lĩnh vực hành chính, các cơ quan đã giải quyết 3.086/3.173 vụ việc khiếu nại đủ điều kiện giải quyết. Tòa án xét xử 615/694 vụ việc, trong đó trên 50,4% vụ việc đình chỉ giải quyết, 43% vụ việc bác yêu cầu khởi kiện. Các cơ quan tư pháp đã giải quyết 100% đơn khiếu nại tiếp nhận. Các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài luôn được tỉnh tích cực chỉ đạo rà soát, giải quyết. Đến thời điểm này, tỉnh không còn vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài theo quy định tại Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 và Văn bản số 1161/TTCP-BTCDTW ngày 21/7/2021 của Thanh tra Chính phủ.
                                                                             Ngọc Thành
.