Tổng cục Thi hành án dân sự: Ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Chủ Nhật, 08/05/2022, 07:16 [GMT+7]
    Tổng cục Thi hành án dân sự vừa ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Kế hoạch yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được tiến hành đồng bộ với các hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thanh tra, kiểm tra, cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn.
 
    Mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 là thực hiện quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp để  đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đi vào thực chất với những kết quả cụ thể; nhất là trong việc sử dụng ngân sách nhà nước, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả về tài chính, ngân sách, nhân lực và trong công tác chuyên môn nghiệp vụ; phòng, chống, khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, bảo đảm nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động… 
 
Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022
Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022
    Kế hoạch đề ra những nhiệm vụ trọng tâm gồm: (1) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chi ngân sách nhà nước; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn để góp phần dành nguồn đầu tư cho phát triển, cải thiện đời sống cho công chức, viên chức và người lao động. Quán triệt quan điểm tiết kiệm các khoản chi ngân sách nhà nước (kể cả chi đầu tư và chi thường xuyên); tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước, giảm chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển. Tiếp tục quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hiện chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ; chủ động rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên các khoản chi thực hiện theo mức độ cấp thiết, quan trọng, khả năng triển khai thực hiện trong phạm vi nguồn ngân sách nhà nước được phân bổ và các nguồn huy động hợp pháp khác. Trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, đề án, nhiệm vụ mới khi thực sự cần thiết và có nguồn bảo đảm; dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định; không bố trí dự toán chi cho các chính sách chưa ban hành. (2) Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, tránh chồng chéo, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Triển khai quyết liệt công tác sắp xếp, tổ chức lại, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. (3) Tăng cường quản lý vốn đầu tư công; quyết liệt đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công gắn với sử dụng vốn đầu tư công có hiệu quả để góp phần thúc đẩy xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. (4) Chống lãng phí trong mua sắm tài sản nhà nước thông qua việc triển khai đồng bộ có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung và tổ chức mua sắm qua mạng đấu thầu quốc gia, đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn, định mức được cấp có thẩm quyền ban hành. Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng, phát huy nguồn lực nhằm tái tạo tài sản và phát triển kinh tế - xã hội. (5) Tích cực thực hiện chuyển đổi số quốc gia, gắn với các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia với các mục tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. (6) Chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực lao động, nâng cao chất lượng lao động, tăng hiệu suất, hiệu quả lao động. (7) Tăng cường công tác tự kiểm tra kế toán, tài chính nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc sử dụng ngân sách Nhà nước. (8) Nâng cao nhận thức của các công chức, viên chức, người lao động trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền cũng như kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và tổ chức thực hiện ở các cơ quan thi hành án dân sự….
                                                                                               Lê Sơn
.