Quảng Bình: Nâng cao chất lượng xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Thứ Tư, 04/05/2022, 06:38 [GMT+7]
  Vừa qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Công văn số 160-CV/TU ngày 25/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (Công văn số 160). Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các  đại diện lãnh đạo cơ quan UBKT Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, VKSND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh; đại diện thường trực các huyện, thị, thành ủy; Tổ giúp việc công tác nội chính Đảng cho cấp ủy cấp huyện, Tổ tham mưu xử lý đơn thư của Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
 Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị
    Ngày 25/6/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 160-CV/TU yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh… UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân định kỳ hằng tháng tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy) kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tổng hợp kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn, thư của các cơ quan, đơn vị để báo cáo, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết theo thẩm quyền, phục vụ công tác tiếp dân của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và báo cáo Trung ương theo quy định.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, quán triệt nghiêm túc Công văn số 160, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đã chỉ đạo tổ chức thực hiện, phân công đơn vị đầu mối tổng hợp, phân tích, gửi báo cáo đến Ban Nội chính Tỉnh ủy để tổng. Trên cơ sở số liệu của các cơ quan, đơn vị, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổng hợp, phân tích và nhận định tình hình, diễn biến khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, kịp thời kiến nghị, đề xuất, chỉ đạo giải quyết. Từ khi triển khai thực hiện Công văn 160 đến ngày 24/2/2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổng hợp, ban hành 7 báo cáo. 
 
    Đối với tình hình và kết quả xử lý đơn thư, trong kỳ sơ kết, các cơ quan đã tiếp nhận 854 đơn thư. Trong đó, đơn thư đủ điều kiện thụ lý giải quyết theo thẩm quyền là 212 đơn. Các cơ quan đã giải quyết theo thẩm quyền: 202/221 đơn, thư, chiếm tỷ lệ 95,28%. Nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị chủ yếu liên quan đến đất đai, tài nguyên, môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng, khiếu nại quyết định hành chính, về chính sách xã hội, lao động…
 
    Đại biểu dự Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, phân tích những kết quả đạt được, nêu lên những tồn tại, bất cập, khó khăn và đề xuất nhiều giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả Công văn 160 trong thời gian tới.
 
    Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lương Bình ghi nhận và đánh giá cao ý kiến thảo luận của đại diện các cơ quan, địa phương đối với việc thực hiện Công văn 160. Đồng chí nhấn mạnh: Đây là lĩnh vực rất khó khăn, nhạy cảm, đụng chạm đến nhiều đối tượng, dự báo trong thời gian tới, khi tỉnh triển khai các dự án lớn, sẽ phát sinh tranh chấp, khiếu nại, tố cáo… Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, địa phương liên quan tăng cường công tác phối hợp, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, xử lý hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 
 
    Cấp ủy các cấp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm việc giải quyết đơn thư theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quá trình triển khai cần phát huy trách nhiệm người đứng đầu. Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy thống nhất đề xuất của các đại biểu đối với việc bổ sung thêm đối tượng tham gia thực hiện báo cáo vào nội dung Công văn 160 nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện gồm 8 cấp ủy cấp huyện, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng thường trực MTTQVN tỉnh.
 
    Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nội dung quan trọng trong xử lý khi tiếp nhận đơn thư như nghiên cứu, xem xét thẩm quyền, kết quả giải quyết đơn thư để tiếp tục tham mưu, chuyển đúng địa chỉ đơn thư của công dân đến cơ quan chức năng. Tăng cường công tác hướng dẫn người dân gửi đơn đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết, thay vì chuyển đơn, để giảm việc chuyển đơn lòng vòng, giảm lượng đơn thư cùng nội dung gửi đến nhiều cơ quan và góp phần tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Tăng cường hiệu quả hoạt động của Tổ giúp việc công tác nội chính Đảng cấp ủy cấp huyện; thực hiện nghiêm chế độ và nâng cao chất lượng thông tin báo cáo; tăng cường công tác tuyên truyền kết quả thực hiện Công văn 160 trên các phương tiện thông tin đại chúng; nghiên cứu ứng dụng các phần mềm trong quản lý đơn thư…
 
    Về nội dung ý kiến thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy yêu cầu Phòng Tổng hợp, tiếp dân và theo dõi xử lý đơn thư chọn lọc, tiếp thu tối đa để bổ sung hoàn thiện báo cáo trình Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy và gửi các cơ quan Trung ương.
VBP
.