Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An: Một số kết quả tháng 04/2022

Thứ Tư, 11/05/2022, 07:21 [GMT+7]
    Trong 04/2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng 06 báo cáo về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp quý I/2022; kết quả thực hiện Thông báo Kết luận số 12-TB/BCĐTW ngày 24/01/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực; công tác giám định, định giá tài sản trong điều tra xử lý vụ án, vụ việc; chuyên đề tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế, tiêu cực; Chuyên đề theo Kế hoạch số 01-KH/BCĐĐA ngày 05/4/2022 của Ban Chỉ đạo Đề án “Quy định về kiểm soát quyền lực để PCTN, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Tổng kết công tác rà soát các cuộc Thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị Kiểm toán Nhà nước theo Kế hoạch số 17-KH/BCĐTW ngày 16/3/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực.
 
Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 4/2022
Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 4/2022
    Ngoài ra trong tháng 4, Ban cũng đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy góp ý kiến dự thảo các các văn bản liên quan đến đề án “Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN, tiêu cực; xây dựng Kế hoạch thực hiện thông báo Kết luận số 12-TB/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, tiêu cực...; phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính và các ban, ngành liên quan tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý tốt các vấn đề phát sinh có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoàn thiện và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành Thông báo kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng tại huyện Anh Sơn. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng tại huyện Hưng Nguyên và dự thảo Quyết định thành lập, Kế hoạch, Đề cương Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 11/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại huyện Quế Phong. Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại UBND tỉnh và tham gia đoàn kiểm tra việc giải quyết đơn thư tố cáo tại huyện Thanh Chương theo Quyết định số 129/QĐ-TTr ngày 7/4/2022 của Thanh tra tỉnh. Ban hành Công văn gửi Thường trực Huyện ủy Kỳ Sơn về việc xử lý thông tin Báo Nghệ An phản ánh vụ việc chặt phá rừng xảy ra tại bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Ban hành Công văn gửi Thường trực huyện ủy Quỳ Châu về việc xử lý thông tin phản ánh việc lợi dụng cắt tỉa cây khô để khai thác cây gỗ lớn tại diện tích rừng bảo tồn do UBND xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu quản lý. Ban hành Công văn gửi Thường trực Huyện ủy Quỳ Hợp về việc xử lý vụ việc theo thông tin báo chí phản ánh tình trạng ngang nhiên san bạt quả đồi, chính quyền không biết. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp, hướng dẫn, giải thích cho 12 lượt công dân đến đăng ký phiên tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Ban Nội chính Tỉnh ủy; chuẩn bị nội dung cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ tháng 4/2022 và tham mưu Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại phiên tiếp dân. Tiếp nhận: 112 đơn, thư (trong đó: 97 đơn, thư do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chuyển; 15 đơn gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy) đã chuyển 12 đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền để xử lý, giải quyết; hướng dẫn, trả lời công dân 13 đơn; xếp lưu 87 đơn theo quy định.
 
    Trong tháng 4, Ban cũng đã thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ khác như: Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định, cho ý kiến để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quyết định về công tác cán bộ cho 12 đồng chí; Tổ chức cuộc họp với một số ngành trong khối nội chính về công tác thống kê, đánh giá, dự báo tình hình, tổng hợp báo cáo công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp; Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 21/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025"; xây dựng Dự thảo Báo cáo đánh giá sửa đổi các quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh và UBKT Tỉnh ủy; tham dự Hội nghị trao đổi nghiệp vụ về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp giữa các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy thuộc Cụm thi đua số 2 tại Quảng Ninh; phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng và phát sóng Chuyên trang nội chính quý I/2022.
 
    Tháng 05/2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An tiếp tục tập trung triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; chủ động rà soát, nắm tình hình tham mưu báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nổi cộm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo và các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp;  nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; phối hợp với các ngành trong khối nội chính chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án diện theo dõi, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và của Ban Nội chính Tỉnh ủy; chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị tham mưu Thường trực Tỉnh ủy công tác tiếp công dân, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; tiếp tục triển khai các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Ban việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An và thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân tại cơ sở. Phối hợp Đài phát thanh -truyền hình tỉnh xây dựng Chuyên trang Nội chính quý II/2022...
Lê Thị Thủy
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An)
.